عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

(ازدواج دوم)دادخواست ثبت ازدواج دوم

(ازدواج دوم)دادخواست ثبت ازدواج دوم
(ازدواج دوم)دادخواست ثبت ازدواج دوم

نمونه دادخواست

ثبت ازذواج دوم

خواهان و خوانده زوج و زوجه

خواسته ثبت رسمی ازدواج دائم

دلائل و منظمات کپی مصدق عقدنامه عادی، شهادت شهود

 

sabt ezdevaj dovom

 

پیام بگذارید

X