سند انتقال اجرایی چیست+ ابطال سند انتقال اجرایی

توقیف ملکی که سابقه ثبتی ندارد چگونه است

توقیف ملکی که سابقه ثبتی ندارد چگونه است

سند انتقال اجرایی چیست+ ابطال سند انتقال اجرایی

 سند انتقال اجرایی و نحوه ابطال آن موضوع بحث امروز ما است.

در نوشته های قبلی در خصوص مزایده، ابطال مزایده دادگاه و ابطال مزایده ثبتی صحبت کردیم.

معنای مزایده

مزایده یعنی در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتری پیشنهاد کرد مال به او فروخته شود

طبق قانون تنها راه فروش اموال توقیفی مزایده است.

سند انتقال اجرایی چیست

بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار
منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می‌نامند.

البته این سند فقط در اثر برگزاری مزایده تنظیم نمی گردد بلکه می تواند در اثر عملیات واحدهای اجرای احکام دادگستری باشد

به عنوان مثال شما اقدام به خرید ملکی به عنوان خریدار از طرف مقابل می کنید اما پس از پرداخت ثمن او از تنظیم سند رسمی به نام شما خودداری می کند

شما با گواهی اعلام حضور ( عدم حضور) به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کنید و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه طرف مقابل مطرح می کنید و بعد از گذشت یک سال و قطعی شدن حکم

برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری مراجعه می کنید.

در این مرحله اجرای احکام به طرف مقابل اخطار می کند که ظرف ده روز نسبت به اجرای مفاد حکم و تنظیم سند رسمی به نام شما اقدام کند

اگر شخص ظرف ده روز نسبت به تنظیم سند به نام شما اقدام نکند نماینده دادگاه به جای فروشنده در دفتر اسناد رسمی حاضر می گردد و به جای او سند رسمی ملک را به نام شما تنظیم می کند

به سندی که اینگونه به نام خواهان تنظیم می گردد سند انتقال اجرایی می گویند.

سند انتقال اجرایی
سند انتقال اجرایی

زمان تنظیم سند

طبق آیین نامه اجرای اسناد رسمی اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده
تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می‌شود و اگر قانوناً
سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیش‌نویس سند انتقال تهیه می‌شود.

در مورد مال غیرمنقول مانند ملک پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف 48 ساعت پرونده
را فهرست و منگنه کند و به پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد و پس از  تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل
به‌درخواست خریدار یا بستانکار، طرف مقابل مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات
خواهدبود.

در مزایده هایی که در اجرای احکام دادگستری اتفاق می افتد نیز اگر شخصی از مزایده شکایت داشته باشد تا قبل از اظهارنظر دادگاه سند انتقال اجرایی اعطاء نمی گردد

اما دادگاه  در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به
نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.

همان گونه که گفتیم اگر  مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده
دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء ‌می کند.

مطالب مرتبط:

ابطال اجراییه ثبتی ( شکایت از دستور اجرا)

ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرا

امکان ابطال

بحث سند انتقال اجرایی را با موضوع امکان ابطال ادامه می دهیم.

سوالی که در این مورد پیش می آید این است که آیا با روند سختی و پر پیچ و خمی که به آن اشاره کردیم اصلاً ابطال سند انتقال اجرایی در دادگاه قابل استماع است یا نه؟

ابتدا باید به یک نکته بسیار مهم در طرح این دعوا اشاره کنیم.

شما باید برای ابطال سند انتقال اجرایی ابتدا عملیات اجرایی را باطل کنید و در غیر این صورت دعوای شما از سوی دادگاه رد می گردد

به عبارت دیگر هیچ دعوایی در مورد ابطال سند انتقال اجرایی دادگاه یا ثبت بدون ابطال عملیات اجرایی مورد پذیرش دادگاه قرار نمی گیرد

چرا که به تبع بی اعتباری عملیات اجرایی است که شما ادعای ابطال سند انتقال اجرایی را می کنید

علل طرح دعوای ابطال

علت طرح دعوای این دعوا بسیار گسترده می باشد و اصلاً تمامی این علل نمی تواند مورد اشاره قرار گیرد و این علت باید با توجه به مدارک و دلایل شما توسط وکیل متخصص مورد بررسی قرار بگیرد

به عنوان مثال شخصی ادعا می کند که اصلاٌ بدهکار نبوده است تا نسبت به مزایده مال او اقدام شود یا شخص دیگری ادعا می کند که قرارداد مدنظر دادگاه یا اجرای ثبت باطل بوده است و

مزایده و انتقال سند بر مبنای قرارداد باطل انجام شده است.

بیشتر بخوانید در رابطه با: وکیل ملکی خوب

پیام بگذارید

X