اعتراض به مزایده ثبتی و درخواست ابطال آن

اعتراض به مزایده ثبتی و درخواست ابطال آن
اعتراض به مزایده ثبتی و درخواست ابطال آن

اعتراض به مزایده ثبتی و درخواست ابطال آن

اعتراض به مزایده ثبتی و درخواست ابطال آن موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این مورد پاسخ می دهیم.

مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی 48 ساعت بعد از دریافت تقاضانامه ( تقاضای صدور اجراییه) نسبت به صدور اجراییه و ارسال آن به ادارات اجرای ثبت اقدام می کنند.

از این لحظه است که عملیات اجرایی آغاز می گردد و بعد از صدور دستور اجرا هرکس از عملیات اجرایی شکایت دارد باید شکایت خود را به رییس ثبت محل تسلیم کند

مطابق قانون

“عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌ تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند.

 نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌ شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌ توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند “

ابلاغ اجراییه

بعد از ارسال اجراییه از دفاتر اسناد رسمی به ادارت اجرای ثبت اسناد رسمی شماره کلاسه اجرایی به اجراییه اختصاص داده می شود

و سپس تمامی امور از طریق ابلاغ الکترونیکی به اطلاع اشخاص می رسد چرا که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است که زیر ساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده و وکلا و نمایندگان قانونی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی را فراهم کند.

اخذ استعلامات

بعد از تشکیل پرونده اجرایی و شناسایی اموال متعهد یا معرفی مال از جانب متعهد، اگر مالی توقیف گردد با کسب نظر از کارشناس رسمی دادگستری آن مال ارزیابی می گردد

در صورت ارزیابی و عدم اعتراض به میزان ارزیابی مال به مزایده می رود

در صورت اعتراض به میزان ارزیابی، ارزیابی مجدد بر عهده معترض می باشد و اگر هر دو به میزان ارزیابی معترض باشند

باید به صورت نصف به نصف پرداخت کنند.

بعد از این مرحله و عدم اعتراض به مبلغ ارزیابی ملک، شخص ذی نفع باید درخواست برگزاری مزایده را به طور کتبی به اداره اجرای ثبت اعلام کند

ختم عملیات اجرایی

ختم عملیات اجرایی مطابق قانون در موارد زیر اعلام می گردد
1- وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه‌ های قانونی.
2- تحویل مال منقول به برنده مزایده.
3- تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
4- تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
5- اجرای تعهد متعهد.

وکیل متخصص مزایده

شکایت از عملیات اجرایی

همان گونه که گفتیم عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس چه متعهد سند و چه شخص دیگری که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌ تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است به فوریت رسیدگی کند و با ذکر دلیل رأی صادر کند.

نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌ شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند

می‌ توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند

موارد توقف عملیات مزایده

مطابق قانون مزایده فقط در موارد زیر متوقف می گردد
۱- وصول حکم یا دستور موقت

 2-قرار توقیف عملیات اجرائی.
3-اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
4-رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.
5-پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی

در این مورد باید میان دو مورد تفکیک قائل شد.

شکایت از عملیات مزایده قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال و بعد از این مورد که مورد اول در صلاحیت رییس ثبت می باشد

و مورد دوم در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

در چه مواردی می توانیم به عملیات مزایده ثبتی اعتراض کنیم.

موارد زیر مواردی است که در قانون به آن اشاره شده است

1-دعوای ابطال مزایده به علت اینکه مورد مزایده جزء مستثنیات دین یا اینکه ورشکسته بدهکار می باشد و یا اینکه مال متعلق به شخص دیگری است

2-طرح دعوای ابطال مزایده به علت عدم ابلاغ وقت مزایده به شخص یا خارج از موعد بودن نظر کارشناسی یا در رهن بودن مال.

مدت زمان اعتبار نظریه کارشناسی

پیام بگذارید

X