ضامن در قراردادهای بانکی

ضامن در قراردادهای بانکی

ضامن در قراردادهای بانکی

 ضامن در قراردادهای بانکی ضامن در قراردادهای بانکی موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. حدود مسئولیت ضامن در قراردادهای بانکی تا چه اندازه است؟ به عبارت دیگر ضامن در هنگام انعقاد قرارداد ضمانت از شخص ثالث در بانک دقیقاً چه…
ادامه مطلب

تعهدات ضامن در قراردادهای بانکی

حدود تعهدات ضامن در قراردادهای بانکی حدود تعهدات ضامن در قراردادهای بانکی موضوع بحث امروز ما است. آیا در قراردادهای بانکی ضامن فقط مسئول پرداخت دیون مستقیم شخص تسهیلات گیرنده است؟  یا ضامن، سایر دیون شخص تسهیلات گیرنده را نیز ضمانت می کند؟ دیون مستقیم و غیر مستقیم مقصود از…
ادامه مطلب
X