برچسب: ابطال بخشنامه نیروی انتظامی

عدم اجبار رانندگان به رفع اثر از شیشه دودی ماشین

عدم اجبار رانندگان به رفع اثر از شیشه دودی ماشین طبق بخشنامه های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و جدول تخلفات رانندگی استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشند تخلف محسوب می شود. پلیس

ادامه مطلب »