بطلان رای داور

ابطال رای داوری

ابطال رای داوری طرفین یک اختلاف می توانند توافق کنند که شخص یا اشخاص مورد رضایت آنها بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به منازعه و اختلاف آنها رسیدگی کرده و رای صادر کنند. در واقع با این توافق، طرفین از دستگاه قضایی سلب صلاحیت می کنند و به داور اعطای…
ادامه مطلب
X