تغییر نام خانوادگی

تغییر سن

تغییر نام خانوادگی نام خانوادگی و فامیلی شخص جزء موارد مهم هویتی می باشد که توسط پدر و مادر انتخاب می شود و شخص در آن هیچ دخالتی ندارد و تحت شرایطی و طبق ماده 40 قانون ثبت احوال با تصویب سازمان ثبت احوال کشور تغییر آن امکان پذیر می باشد.  موارد تغییر نام خانوادگی […]