شرایط و نحوه تغییر نام در شناسنامه

شرایط و نحوه تغییر نام در شناسنامه هر شخص می تواند نام خود را یک بار در شناسنامه تغییر دهد. اینکه به اداره ثبت مراجعه کنید یا مراجع قضایی بسته به شرایط متفاوت می باشد. الف_ در رابطه با تغییر برخی اسامی در ماده 20 قانون ثبت احوال و دستور العمل نام (انتخاب، تغییر نام، […]