الزام به تنظیم سند ملک مشاع

الزام به تنظیم سند ملک مشاع

الزام به تنظیم سند ملک مشاع هنگامی که شخصی ، مال غیر منقولی را خریداری کند و یا به روشی دیگر ، مثل به ارث رسیدن ، مالک آن شود، در ابتدا ، باید سند مالکیت مربوط به آن را به نام بزند و در این خصوص ، تفاوتی میان بین مشاع و مفروز ، […]

دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع شریک ملک مشاعی هستید اما با شریک خود اختلاف دارید؟ اختلاف ها با شریک تان باعث شده عملا ملک بدون استفاده بماند؟ با شریک خود در استفاده از ملک توافق ندارید؟ در فروش ملک نیز به یک نظر واحد نمی رسید؟ شریک تان نه راضی به فروش کل ملک می شود […]