برچسب: رضایت بیمار

بیمار و اخذ رضایت او و آثار حقوقی آن

اخذ رضایت و برائت از بیمار و آثار حقوقی آن  مطابق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲کسب رضایت از بیمار الزامی بوده و هر نوع عمل جراحی یا طبی با احراز شرایط ذیل مجاز است : تحصیل رضایت شخص

ادامه مطلب »