رسیدگی به شکایت مسافران پرواز

    آیا می شود از شرکتهای هواپیمایی شکایت کرد؟ ثبت 130 شکایت مسافران از شرکتهای هواپیمایی و آژانس های مسافرتی در ماه گذشته. از آنجايي كه هزينة جذب يك مشتري جديـد اساسـا از هزينـة نگهـداري مشـتري موجـود تجـاوز ميكند و همچنين مشتريان جديد، از سودآوري كمتـري نسبت به مشتريان موجـود برخوردارنـد سـازمانهـا در تلاشـند […]