اثر تمکین و عدم تمکین زن در نفقه

مسائل پیرامون تمکین و عدم تمکین زن : مرد در اثر عقد دائم مطابق ماده 1106 ق. م  ملکف است […]

اثر تمکین و عدم تمکین زن در نفقه خواندن نوشته »