توهین پیامکی

توهین پیامکی

توهین پیامکی آیا برای شخص که در متن پیام توهین نماید، مجازاتی وجود دارد؟ پیش از بررسی این جرم بهتر است بدانید که اصولا هرگونه تهدید در کشور ما نوعی جرم محسوب می شود. و همینطور در بین تمام جرائم، جرم توهین به وسیله پیامک یکی از رایج ترین جرم های مورد شناسایی می باشد. […]