دستور موقت

صدور دستور موقت در اموری که تعیین و تکلیف آن فوریت دارد ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت داشته باشد. منظور از فوریت وجود وضعیت زیان باری است که برای جلوگیری و یا قطع آن، این اقدام انجام می شود. احراز فوریت بسیار حائز اهمیت است زیرا در غیر این صورت احتمال […]