مزایده ثبتی

اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم

وکیل متخصص ابطال مزایده

وکیل متخصص ابطال مزایده وکیل متخصص ابطال مزایده موضوع بحث امروز ما است. در این نوشته بعد از صحبت در مورد مزایده که از دو مجرای اجرای احکام دادگاه و اجرای ثبت صورت می پذیرد به نقش وکیل متخصص در دعوای ابطال مزایده می پردازیم. مزایده روش خاصی  برای فروش…
ادامه مطلب
X