مطالبه،وجه التزام،قراردادها

(خسارت)مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد

مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد شرط وجه التزام یکی از ضمانتهای اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق میکنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی بهعنوان خسارت بپردازد (مادهی 230 قانون مدنی). درج چنین شرطی معمولاً به منظور تضمین و تأمین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی…
ادامه مطلب
X