برچسب: ملک مشاع

الزام به تنظیم سند ملک مشاع
تامین دلیل ملک مشاع

الزام به تنظیم سند ملک مشاع

الزام به تنظیم سند ملک مشاع هنگامی که شخصی ، مال غیر منقولی را خریداری کند و یا به روشی دیگر ، مثل به ارث رسیدن ، مالک آن شود، در ابتدا ، باید سند مالکیت مربوط به آن را

ادامه مطلب »