موارد ابطال اجراییه ثبتی

ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرا

ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی ابطال عملیات اجرایی در روند وصول مطالبات برای اجراییه و عملیات اجرایی از دو نهاد می توان درخواست صدور اجراییه کرد. 1-از طریق اداره ثبت در رابطه با اسناد لازم الاجرا یا در حکم لازم الاجرا 2-از طریق اجرای احکام دادگستری شروع مرحله اجرا…
ادامه مطلب
X