ممنوع الخروج کردن زن

نحوه ی ممنوع الخروجی زوجه نحوه ممنوع الخروج کردن زن: به لحاظ  حقوقی ممنوع الخروجی به این معناست که شخصی به دلیل وجود موانع قانونی نمی تواند از کشور خود خارج  و به سایر کشورها سفر کند.  یعنیاجاره ی خروج قانونی از مرزهای کشور را ندارد.  شاید در نگاه اول چنین چیزی نقض آزادی های فردی […]