ابطال مزایده دادگاه چگونه انجام می شود( وکیل متخصص ابطال مزایده)

اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم
اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم

ابطال مزایده دادگاه

ابطال مزایده دادگاه چگونه انجام می شود موضوع بحث امروز ما است.

اگر در دادگستری به پرداخت وجهی محکوم شوید و آن را پرداخت نکنید محکوم له( شخصی که حکم دادگاه به نفع او صادر و قطعی گردیده است) می تواند تقاضای توقیف اموال منقول و غیر منقول شما را به اجرای احکام ارایه بدهد

اجرای احکام دادگستری و دادورز طبق قانون نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول شما اقدام می کند

بعد از توقیف اموال طبق قانون اموال توقیفی باید از طریق مزایده به فروش برود

معنای مزایده

مزابده یعنی در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتری پیشنهاد کرد مال به او فروخته شود

طبق قانون تنها راه فروش اموال توقیفی مزایده است

و فروش اموال از طریق مزایده امتیازهای زیادی دارد از جمله:

امتیازهای مزایده

1-در مزایده رقابت میان شرکت کنندگان جاری است و این فضای رقابت باعث می شود مال محکوم علیه به قیمت بالاتری به فروش برود و این روند به نفع محکوم علیه است

2-قوانین سخت مزایده سبب می شود که مردم نیز به خرید مال از طریق مزایده اعتماد پیدا کنند البته یکی از خطراتی که در خرید مال از طریق مزایده وجود دارد بحث ابطال مزایده می باشد که در ادامه به آن می پردازیم

قوانین فروش مال در مزایده

همان گونه که گفتیم مزایده باید تحت قوانین بسیار سختی برگزار گردد تا مردم بتوانند به آن اعتماد پیدا کنند چرا که در غیر این صورت پول می دهند و در معرض خطر ابطال مزایده نیز قرار می گیرند

در قانون به صورت دقیق به نحوه فروش مال منقول و غیر منقول از طریق مزایده اشاره شده است و می توانیم بگوییم که در این زمینه قوانین کامل و جامعی وجود دارد

نمونه ای از قوانین مزایده

-به عنوان مثال اگر دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین کند فروش در آن محل صورت می گیرد و اگر چندین محل برای فروش وجود داشته باشد فروش در جایی انجام می شود که منافع محکوم علیه اقتضاء دارد

-حتما باید آگهی مزایده چاپ شود

-زمان فروش باید به نحوی معین گردد که فاصله میان انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد و اگر تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند باید مجدد آگهی شود.

-فروش باید در حضور نماینده دادسرا صورت گیرد.

-اشخاصی که در مزایده مباشرت دارند مثل ارزیاب و دادورز و نزدیکان نسبی و سببی آنها تا درجه سوم نمی توانند در مزایده شرکت کنند

-در آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول نکاتی باید درج گردد مثلا در آگهی اموال منقول باید نوع و مشخصات اموال درج گردد و در آگهی اموال غیر منقول باید مشخص گردد که ملک در اجاره می باشد یا خیر.

البته عدم رعایت همه نکات مزایده منجر به ابطال مزایده نمی گردد

بلکه موارد زیر منجر به ابطال مزایده می گردد

موارد ابطال مزایده

ابطال مزایده به علت رعایت نکردن روز و ساعت و محل مزایده

یکی از نکات بسیار مهمی که در متن آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول مورد اشاره قرار می گیرد روز و ساعت و محل فروش می باشد

اگر تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند نیاز به آگهی مجدد می باشد

و اگر از این مقررات تخطی شود شما می توانید مزایده را ابطال و آن را تجدید کنید

ابطال مزایده به علت مانع شدن از خرید

اشاره کردیم که اموال محکوم علیه به این علت در مزایده به فروش می رود که بالاترین قیمت برای آن لحاظ گردد پس اگر بدون هیچ علت قانونی مانع از خرید شخصی گردند یا قیمت بالاتر را رد کنند از موارد ابطال مزایده است.

ابطال مزایده به علت حضور نداشتن نماینده دادستان

طبق قانون فروش با حضور نماینده دادسرا و دادورز (مامور اجرا) صورت می پذیرد اما فقط عدم حضور نماینده دادستان در مزایده سبب ابطال مزایده می گردد

ابطال مزایده به علت حضور افراد ممنوع المعامله

طبق قانون محکوم له حق دارد که مثل سایر رقابت کنندگان در مزایده شرکت کند اما

1-ارزیابان

2-دادورزها ( مامورین اجرا)

3-اشخاصی که در امر فروش و مزایده مباشرت دارند

4-اقوام آنان از جمله اقوام نسبی و سببی تا درجه سوم حق شرکت در مزایده را ندارند

و قاعدتاً اگر این افراد در مزایده شرکت کنند یکی از موارد ابطال مزایده محقق می گردد.

بیشتر بخوانید: خریدار نداشتن مال در مزایده

نحوه شکایت از مزایده و درخواست ابطال مزایده

بحث ابطال مزایده دادگاه را با نحوه شکایت از مزایده ادامه می دهیم.

در مواردی که به آن اشاره کردیم شکایت باید ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده شود

و البته قبل از انقضای مهلت یک هفته ای و قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مال به برنده مزایده تحویل نمی گردد

و در مورد اموال غیر منقول سند انتقال اجرایی به نام شخص تنظیم نمی گردد

ابطال مزایده دادگاه چگونه انجام می شود
ابطال مزایده دادگاه چگونه انجام می شود

شکایت از مزایده بعد از یک هفته

بحث ابطال مزایده دادگاه را با بحث شکایت بعد از یک هفته به اتمام می رسانیم.

اگر از مهلت یک هفته ای که قانون گذار مقرر کرده است استفاده نکردید آیا همچنان امکان طرح دعوای ابطال مزایده وجود دارد

در این خصوص دسته ای از قضات هستند که اعتقاد دارند بعد از گذشت یک هفته دیگر امکان طرح دعوای ابطال مزایده وجود ندارد

چرا که در این صورت در مالکیت شخص برنده مزایده تزلزل ایجاد می گردد و شاید دیگر کمتر شخصی برای خرید مال در مزایده پیش قدم شود

و اگر نظری به غیر از این مورد را قبول کنیم و به اشخاص اجازه طرح دعوا خارج از مهلت یک هفته ای را بدهیم هدف قانون گذار را از تعیین مهلت یک هفته ای نقض کرده ایم

اما در مقابل دسته ای از قضات دادخواست ابطال مزایده بعد از گذشت یک هفته را نیز قبول می کنند به خصوص اگر ادعای شما در مورد عدم رعایت شرایط صحت مزایده باشد

چرا که مزایده نیز نوعی بیع است با این تفاوت که رعایت تشریفات در آن بسیار مهم و اساسی است.

در این خصوص ملاحظه و بررسی مدارک شما توسط شخص متخصص می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

مطالب تصادفی

برگشت زدن چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است

الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد

پیام بگذارید

X