(ثبت)استعلامات مهم ( در تمامی اداره ها و سازمانها)

(ثبت) استعلامات مهم
(ثبت) استعلامات مهم

استعلامات مهم

در هنگام عقد قرارداد یا معامله با افراد، می نوانید از امکانات سایت های مرجع زیر، اسناد و مدارک

ذیربط در قرارداد را صحت سنجی و راستی آزمایی نمایید.

استعلام اهلیت و آخرین وضعیت شرکت: rrk.ir

بررسی صحت و کالتنامه های تنظیمی در دفترخانه ها: ssaa.ir

بررسی صحت وکالتنامه های تنظیمی در کنسولگری یا سفارتخانه ها: tak.mfa.ir

صحت سنجی اختراع ثبت شده و برند تجاری: iripo.ssaa.ir

بررسی اعتبار گواهینامه مالیات برارزش افزوده: evat.ir

استعلام صحت اسناد مالکیت: estate.ssaa.ir

بررسی اصالت گوشی موبایل و قاچاق نبودن آن: hamta.ntsw.ir

استعلام سیم کارتتلفن همراه: mobileecount.cra.ir

سامانه استعلام ممنوع الخروجی اجرای ثبت: exitban.ssaa.ir

استعلام وضعیت اعتبار چک صیادی: http://www.cbi.ir/Estelamsayad/19689.aspx

استعلام صحت کد پستی: epostcode.post.ir

استعلام چیست؟

استعلام سند اداری است که برای اطمینان از واقعی بودن و وجود فیزیکی داشتن مدارک انجام می شود.

وجهت اینکه مدارک و اسامی اشخاص جعلی نباشند وزارت خانه ها و اداره ها استعلام را از مراکزی نیاز

باشد اخذ می کنند.

مثلاً استعلام از ثبت احوال جهت استعلام اینکه شخص ازدواج کرده است یاخیر.

یا استعلام از دفترخانه برای سند رسمی ملک یا ماشین و…

یا استعلام از سامانه بابت چک های صیادی بابت اینکه شخص چک برگشتی داشته است یا حسابی که دارد قابل اعتماد است یا خیر.

یا استعلام از اینکه شخص ممنوع الخروج است یا خیر بابت بدهی که می تواند از پرداخت مهریه یا چک و یا… باشد.

یا استعلام گواهی نامه از پلیس راهور جهت اعتبار یا جعلی نبودن آن.

یا استعلام صحت سنجی ثبت اخراع که شخص دیگری با این عنوان ثبتی انجان نداده باشد.

یا استعلام سیم کارت که آیا به اسم شخص مورد نظر می باشد یا اینکه به اسم شخص موردنظر چند سیم کارت ثبت شده است.

یا بررسی ابنکه آیا ملکی به اسم شخص مورد نظر هست یا خیر که توسط دفتر ثبت اسناد برای توقیف با حکم دادگاه انجام می شود.

پیام بگذارید

X