(برات و سفته)بررسی ضمانت در اسناد تجاری

بررسی ضمانت در اسناد تجاری(برات و سفته)
بررسی ضمانت در اسناد تجاری(برات و سفته)

معرفی کتاب

در کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری نوشتۀ حیدر عمرانی

مباحثی چون مفاهیم و کلیات اسناد تجاری، ماهیت ضمان در حقوق مدنی و تجارت، شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری

و آثار ضمانت در این اسناد مورد بررسی قرار می گیرد.

از جمله مباحث حقوق تجارت، مبحث (اسنا تجاری ) است.

قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، سفته و چک را بیان کرده است اما اسناد مزبور را تحت عنوان

(اسناد تجاری) مورد بحث می گیرند.

هر چند در مورد این عنوان و حوزۀ شمول آن در حقوق ایران مباحثات فراوانی در جریان بوده است.

اگرچه برات، سفته و چک از جمله این اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شود

نیز تابع قانون تجارت هستند وبه آنها (اسناد تجاری) گفته می شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به برات،

سفته و چک محدود نمی شود و دنیای تجارت مملو از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند.

نظیر: قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری و…

این اسناد که از بسیاری جهات به برات شبیه اند و خصایص عمدۀ آنرا دارند و علاوه بر خود برات عبارتند از: سفته و چک

اسناد مورد اشاره نقشی نظیر پپول دارند.

اسناد تجاری در ردیف اسناد عادی به مفهومی که در قانون مدنی آمده محسوب هستند اما نسبت به اسناد عادی

مزایایی دارند که به دارنده اطمینان بیشتری در وصول طلب می دهد.

از جمله اینکه دارنده سند حق دارد در سررسید سند به موجب ماده 249 قانون تجارت در صورت عدم پرداخت به صادر کننده،

قبول کننده و ظهر نویس منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند. همچنین امروزه برات، سفته و چک به خودی خود استقلال

داشته و بدون در نظر گرفتن معاملات اصلی و پایه دارای اعتبار هستند.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: مفاهیم و کلیات

فصل دوم: ماهیت ضمان در حقوق مدنی و تجارت و شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری

فصل سوم: آثار ضمانت در اسناد تجاری(برات و سفته)

جزئیات

از: حیدر عمرانی

ناشر: انتشارات قانون یار

دسته: کتابهای حقوق بازرگانی

چاپ: 1396

تعداد صفحات: 134

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *