(رباممنوع)دادستان کل کشور بانکهارا از ربا منع کرد

(رباممنوع)دادستان کل کشور تهدید به تعقیب قضایی بانک‌ها کرد
(رباممنوع)دادستان کل کشور تهدید به تعقیب قضایی بانک‌ها کرد

دادستان کل کشور تهدید به تعقیب قضایی بانک‌ها کرد

عملیات ربا ممنوع

حجت‌الاسلام منتظری با ارسال نامه‌ای به بانک‌های کشور ضمن هشدار

در خصوص هرگونه عملیات منجر به بروز ربا در مؤسسات مالی، از تعقیب عاملان عملیات ربا در بانک‌ها خبر داد.(رباممنوع)

‌آیین‌نامه فصل
پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا “‌بهره”
&‌بانکی و پولی – معاملات و اموال دولتی
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌بانک مرکزی)
مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب نمودند.
آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)”
‌ماده 1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند منابع لازم برای بانک‌ها را
تأمین و یا مازاد منابع خود آنها را به شل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط‌تأمین
و یا قبول منابع و همچنین مدت و میزان سود و یا کارمزد آن توسط شورای پول و اعتبار(رباممنوع)
به تصویب خواهد رسید. در هر صورت، سود و یا کارمزد‌موصوف مشمول حکم قسمت اخیر ماده
(4) این آیین‌نامه می‌باشد.
‌تبصره ـ قبول منابع توسط بانک مرکزی از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با
رعایت ضوابط مقرر در ماده (3) این آیین‌نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.
‌ماده 2 ـ بانک‌ها می‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز بانک‌های دیگر را به ترتیب
اولویت از محل منابع سپرده‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین نمایند.
‌ماده 3 ـ در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانک‌های دیگر از محل منابع
سپرده‌گذار صورت گیرد، بانک گیرنده منابع به وکالت توکیلی از طرف‌بانک تأمین‌کننده
منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری به شرح آیین‌نامه
تجهیز منابع پولی (‌موضوع تصویب‌نامه شماره81962 مورخ 1362.10.12) منحصراً به مصارف
امور موضوع ماده 9 خواهد رساند.
‌تبصره ـ حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها براساس توافق بین بانک‌های طرف معامله
تعیین خواهد شد. در هر حال، حق‌الوکاله‌ای که از صاحبان سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری
اخذ خواهد شد، مجموعاً از حد تعیین شده به موجب بند 4 ماده 20 قانون تجاوز نخواهد(رباممنوع)
کرد.
‌ماده 4 ـ در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانک‌های دیگر به صورت وام
یا اعتبار و نظایر آن از محل منابع خود بانک صورت گیرد، وجوه دریافتی‌توسط بانک
گیرنده، جزو منابع بانک اخیر محسوب می‌گردد. سود و یا کارمزد این قبیل تسهیلات بین
بانک‌ها از یک طرف به حساب درآمد بانک تأمین‌کننده‌منابع و از طرف دیگر به حساب
هزینه بانک دریافت‌کننده منظور می‌شود.
‌ماده 5 ـ مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی مکلفند وجوهی را که در
اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی نگهداری نمایند و کلیه عملیات‌بانکی خود را
منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده 22
قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف‌توسط بانک‌های دیگر موافقت نماید.(رباممنوع)
در این صورت بانک‌ها می‌توانند با رعایت مقررات با این قبیل مؤسسات و شرکت‌های
دولتی مبادرت به عملیات مجاز‌بانکی نمایند.
‌ماده 6 ـ دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی تهیه و پس
از تصویب شورای پول و اعتبار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است این دستورالعمل‌های صادره را بلافاصله به اطلاع
شورای اقتصاد برساند.
‌ماده 7 ـ بانک‌ها مکلفند دستورها و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین
و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد به موقع اجرا بگذارند.
‌ماده 8 ـ واحدهایی که بانک‌ها در آنها به هر میزان مشارکت و یا سرمایه‌گذاری
نموده و یا بنمایند، با توجه به ماده 258 قانون عملیات بانکی بدون ربا سبب‌مشارکت
و یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها، شرکت دولتی محسوب نمی‌گردند.(رباممنوع)

#بانک مرکزی

#ربا بانکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *