(مسکن)قیمت اوراق مسکن افزایش یافت

قیمت اوراق مسکن افزایش یافت
قیمت اوراق مسکن افزایش یافت

قیمت اوراق مسکن افزایش یافت

آخرین آمار حاکی از آن است که قیمت اوراق مسکن نسبت به حدود دو هفته

قبل کمی افزایشی بوده است؛ به طوریکه متاهل های تهرانی دو هفته قبل با

پرداخت ۲۸ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان، می توانستند وام ۲۴۰ میلیون تومانی بگیرند،

درحالی که در حال حاضر باید برای دریافت این وام ۲۹ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان پرداخت کنند.

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎
وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت اموراقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/8/1386 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/35172 مورخ 22/7/
1386 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل
کشور آیین نامه انتشار اوراق مشارکت بانک ، موضوع جزء (7-2) بند یادشده را به
شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه

انتشار اوراق مشارکت بانک ، موضوع جزء (7-2) بند “د” تبصره (6)
قانون بودجه سال 1386 کل کشور

ماده 1- بانک مسکن مجاز است به منظور تأمین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات ساخت
مسکن اقدام به انتشار اوراق مشارکت موضوع جزء (7-2) بند “د” تبصره (6) قانون بودجه
سال 1386 کل کشور تا سقف ده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال نماید.
تبصره – بانک مسکن موظف است هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق مشارکت، عنوان
طرحهای مشمول استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت را به بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.
ماده 2- منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت در قالب تسهیلات مشارکت مدنی واقعی به
انبوه سازان مسکن، طبق تعریف ارایه شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام می شود.

تبصره 1-

بانک مسکن در انتخاب پروژه ها مخیر می باشد و نرخهای موضوع مشارکت مدنی
این آیین نامه از شمول نرخهای تسهیلات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار خارج می
باشد.

تبصره 2-

بانک مسکن به هیچ وجه مجاز نخواهد بود که تسهیلات موضوع این آیین نامه را
برای خرید مسکن پرداخت نماید.
ماده 3- مشخصات و شرایط انتشار اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:
الف – انتشار اوراق، مراحل و جزییات آن با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صورت خواهد گرفت به نحوی که تا پایان آذرماه 1386 اوراق یادشده به معرض فروش
گذاشته خواهد شد.
ب – سود علی الحساب اوراق مشارکت بی نام موضوع این آیین نامه به صورت روز شمار و
براساس نرخ سود سالانه حداقل پانزده و نیم درصد (5/15%) محاسبه و در مقاطع سه ماهه
پرداخت می شود.
ج- تضمین اصل و سود اوراق به عهده بانک مسکن می باشد.
د- مدت اوراق مشارکت سه ساله و سود متعلق به این اوراق وفق بند (5) ماده (145)
قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
هـ – یک نمونه چاپی از اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه که به مهر چاپی نمونه
تأیید شده است نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می شود.
و- اوراق مشارکت بازپرداخت شده و کوپن های سررسید شده مربوط که سود آن پرداخت
گردیده است توسط بانک مسکن امحاء خواهد شد.
ماده 4- انتقال سهم الشرکه بانک ناشی از اعطای مذکور، با اولویت به دارندگان انواع
حسابهای صندوق پس انداز مسکن امکان پذیر خواهد بود.
ماده 5- سازمان حسابرسی به عنوان امین اوراق مشارکت تعیین می گرددتا ضمن نظارت بر
حسن اجرای مصارف وجوه اوراق مشارکت نسبت به تعیین سود قطعی اوراق اقدام نماید.

رونوشت ‎‎‎ با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام
تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست ‎‎‎ محترم مجلس ‎‎‎ شورای اسلامی
ارسال می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا