مشترکان پرمصرف یارانه برق بیشتری پرداخت کنند

مشترکانی که پرمصرف هستند، یارانه برق بیشتری پرداخت کنند
مشترکانی که پرمصرف هستند، یارانه برق بیشتری پرداخت کنند

قرار است مشترکانی که پرمصرف هستند، یارانه برق بیشتری پرداخت کنند

سخنگوی شرکت برق:

?در واقع کوپنی شدن برق مفهوم خاصی ندارد

و به هیچ عنوان این خبرهای منتشر شده در فضای مجازی صحت ندارد.
?تنها قرار است مشترکانی که پرمصرف هستند، یارانه برق بیشتری را نسبت

به کم مصرف ها پرداخت کنند به طوری که هر کسی بیشتر مصرف کند

باید به طور پلکانی پرداختی بیشتری هم داشته باشد.
?در حال حاضر هیچ بحثی تحت عنوان جیره بندی برق مطرح نیست

و صرفا در مناطقی که سقف مصرف برق را رعایت نکنند،

برخی از محدودیت‌ها اعمال می شود/باشگاه خبرنگاران

آیین نامه مشترکین اداره برق:

4 -قطع جریان برق :
شرکت در دو حالت زیر ممکن است نسبت به قطع برق اقدام نماید :
الف) به منظور جلوگیري و یا کم کردن خطرات فوري ناشی از ایجاد اختلال در سیستم بهره برداري شرکت.
ب) در جهت مرمت، آزمون، سرویس ویا انجام تغییرات در لوازم و تجهیزات شرکت.
1 -جنانچه قطع جریان برق مطابق بند اخیر باشد، شرکت بایستی به طریق مقتضی قبلاً به مشترکین اطلاع
بدهد.
58-4 -اطلاعیه قطع جریان برق
مشترك با توجه به اهمیت خاصی که قطع برق براي او دارد می تواند شرکت را به صورت کتبی نسبت به
حساسیت تجهیزات او به قطع برق مطلع سازد. مشترك می تواند از شرکت تقاضاي ارسال اطلاعیه قطع جریان
برق را بنماید. درخواست این اطلاعیه و ارسال آن توسط شرکت تاثیري در تعرفه هاي برق مشترکین مربوطه
ندارد. شرکت مکلف به اطلاع رسانی قبلی و مناسب می باشد و هزینه هاي ناشی از آن به عهده مشترك می
باشد.
59-4 -تایید تجهیزات برقی مشترك
شرکت هیچ گونه مسئولیتی براي بازرسی از تجهیزات اختصاصی مشترك ندارد. تامین انشعاب برق مشترك دال
بر استاندارد بودن شبکه اختصاصی مشترك نمی باشد.
60-4 -مسئولیت و ضمانت براي خسارت و آسیب
1 -60 -4 -مسئولیت و ضمانت شرکت: شرکت مسئولیت طراحی، نصب ( با توجه به بند 2-65-4 ،( بهره برداري
و تعمیر و نگهداري تجهیزات تا نقطه تحویل که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می گردد را عهده دار است.
شرکت ممکن است داوطلبانه و یا در صورت لزوم انجام عملیات اضطراري و اقداماتی را که از مسئولیتهاي
مشترك می باشد، انجام دهد ولی در قبال خسارت و آسیب عملیات ذکر شده مسئولیت ندارد مگر آنکه خسارت
و آسیب به دلیل مستقیم عملکرد شرکت و در اثر عدم کارآیی شرکت به وجود آمده باشد.
2 -60 -4 -مسئولیت و ضمانت مشترك: مشترك به طور کامل مسئول نگهداري تجهیزات برق بعد از نقطه
تحویل است و می باید در مقابل خسارت به لوازم اندازه گیري و تاسیسات نقطه تحویل به علت استفاده نادرست
و یا بیش از حد قدرت قراردادي به شرکت، غرامت پرداخت نماید. مسئولیت پیامدهاي قطعی برق ناشی از
حساسیت غیر متعارف تاسیسات بعد از نقطه تحویل بر عهده شرکت نمی باشد.
61 -4 -تجاوز از قدرت قراردادي
1 -61 -4 -کلیه مشترکین متعهد و ملزم به رعایت قدرت قراردادي ( مجاز ) می باشند. در صورتیکه هر یک از
مشترکین از میزان قدرت قراردادي ( مجاز ) بیشتر استفاده نمایند، تنها به مدت یک دوره صورتحساب به ایشان
فرصت رعایت قدرت قراردادي داده می شود. چنانچه در دوره یا دوره هاي بعدي نیز تجاوز از قدرت ادامه یابد
شرکت در صورت ضرورت می تواند نسبت به قطع انشعاب اقدام نماید و یا صورتحساب مشترك را با توجه به
میزان قدرت قراردادي ( مجاز ) و قدرت غیر مجاز به ترتیب، با تعرفه عادي و آزاد مربوطه محاسبه و دریافت
دارد. شرکت در مورد قطع برق مشترکین کشاورزي که بیش از پروانه صادره بهره برداري می نمایند، پس از
کسب نظر و تایید شرکتهاي آب منطقه اي اقدام خواهد کرد.
2 -61 -4 -در صورتی که میزان قدرت قرائت شده از قدرت قراردادي بیشتر باشد، در این صورت قدرت مازاد ( ما
به التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادي ) بر مبناي تعرفه آزاد و قدرت قراردادي بر مبناي تعرفه عادي محاسبه
و در یافت خواهد شد.
3 -61 -4 -میزان انرژي اعم از اکتیو و راکتیو نیز بر مبناي نسبت قدرت قراردادي و قدرت مازاد غیر مجاز به کل
قدرت تحویلی ( قرائت شده ) تعیین و پایه محاسبه صورتحساب قرار می گیرد.(مشترکان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *