مشترکان پرمصرف یارانه برق بیشتری پرداخت کنند

مشترکانی که پرمصرف هستند، یارانه برق بیشتری پرداخت کنند
مشترکانی که پرمصرف هستند، یارانه برق بیشتری پرداخت کنند

قرار است مشترکانی که پرمصرف هستند، یارانه برق بیشتری پرداخت کنند

سخنگوی شرکت برق:

?در واقع کوپنی شدن برق مفهوم خاصی ندارد

و به هیچ عنوان این خبرهای منتشر شده در فضای مجازی صحت ندارد.
?تنها قرار است مشترکانی که پرمصرف هستند، یارانه برق بیشتری را نسبت

به کم مصرف ها پرداخت کنند به طوری که هر کسی بیشتر مصرف کند

باید به طور پلکانی پرداختی بیشتری هم داشته باشد.
?در حال حاضر هیچ بحثی تحت عنوان جیره بندی برق مطرح نیست

و صرفا در مناطقی که سقف مصرف برق را رعایت نکنند،

برخی از محدودیت‌ها اعمال می شود/باشگاه خبرنگاران

آیین نامه مشترکین اداره برق:

4 -قطع جریان برق :
شرکت در دو حالت زیر ممکن است نسبت به قطع برق اقدام نماید :
الف) به منظور جلوگیری و یا کم کردن خطرات فوری ناشی از ایجاد اختلال در سیستم بهره برداری شرکت.
ب) در جهت مرمت، آزمون، سرویس ویا انجام تغییرات در لوازم و تجهیزات شرکت.
1 -جنانچه قطع جریان برق مطابق بند اخیر باشد، شرکت بایستی به طریق مقتضی قبلاً به مشترکین اطلاع
بدهد.
58-4 -اطلاعیه قطع جریان برق
مشترک با توجه به اهمیت خاصی که قطع برق برای او دارد می تواند شرکت را به صورت کتبی نسبت به
حساسیت تجهیزات او به قطع برق مطلع سازد. مشترک می تواند از شرکت تقاضای ارسال اطلاعیه قطع جریان
برق را بنماید. درخواست این اطلاعیه و ارسال آن توسط شرکت تاثیری در تعرفه های برق مشترکین مربوطه
ندارد. شرکت مکلف به اطلاع رسانی قبلی و مناسب می باشد و هزینه های ناشی از آن به عهده مشترک می
باشد.
59-4 -تایید تجهیزات برقی مشترک
شرکت هیچ گونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی مشترک ندارد. تامین انشعاب برق مشترک دال
بر استاندارد بودن شبکه اختصاصی مشترک نمی باشد.
60-4 -مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب
1 -60 -4 -مسئولیت و ضمانت شرکت: شرکت مسئولیت طراحی، نصب ( با توجه به بند 2-65-4 ،( بهره برداری
و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می گردد را عهده دار است.
شرکت ممکن است داوطلبانه و یا در صورت لزوم انجام عملیات اضطراری و اقداماتی را که از مسئولیتهای
مشترک می باشد، انجام دهد ولی در قبال خسارت و آسیب عملیات ذکر شده مسئولیت ندارد مگر آنکه خسارت
و آسیب به دلیل مستقیم عملکرد شرکت و در اثر عدم کارآیی شرکت به وجود آمده باشد.
2 -60 -4 -مسئولیت و ضمانت مشترک: مشترک به طور کامل مسئول نگهداری تجهیزات برق بعد از نقطه
تحویل است و می باید در مقابل خسارت به لوازم اندازه گیری و تاسیسات نقطه تحویل به علت استفاده نادرست
و یا بیش از حد قدرت قراردادی به شرکت، غرامت پرداخت نماید. مسئولیت پیامدهای قطعی برق ناشی از
حساسیت غیر متعارف تاسیسات بعد از نقطه تحویل بر عهده شرکت نمی باشد.
61 -4 -تجاوز از قدرت قراردادی
1 -61 -4 -کلیه مشترکین متعهد و ملزم به رعایت قدرت قراردادی ( مجاز ) می باشند. در صورتیکه هر یک از
مشترکین از میزان قدرت قراردادی ( مجاز ) بیشتر استفاده نمایند، تنها به مدت یک دوره صورتحساب به ایشان
فرصت رعایت قدرت قراردادی داده می شود. چنانچه در دوره یا دوره های بعدی نیز تجاوز از قدرت ادامه یابد
شرکت در صورت ضرورت می تواند نسبت به قطع انشعاب اقدام نماید و یا صورتحساب مشترک را با توجه به
میزان قدرت قراردادی ( مجاز ) و قدرت غیر مجاز به ترتیب، با تعرفه عادی و آزاد مربوطه محاسبه و دریافت
دارد. شرکت در مورد قطع برق مشترکین کشاورزی که بیش از پروانه صادره بهره برداری می نمایند، پس از
کسب نظر و تایید شرکتهای آب منطقه ای اقدام خواهد کرد.
2 -61 -4 -در صورتی که میزان قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی بیشتر باشد، در این صورت قدرت مازاد ( ما
به التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی ) بر مبنای تعرفه آزاد و قدرت قراردادی بر مبنای تعرفه عادی محاسبه
و در یافت خواهد شد.
3 -61 -4 -میزان انرژی اعم از اکتیو و راکتیو نیز بر مبنای نسبت قدرت قراردادی و قدرت مازاد غیر مجاز به کل
قدرت تحویلی ( قرائت شده ) تعیین و پایه محاسبه صورتحساب قرار می گیرد.(مشترکان)

پیام بگذارید

X