وکیل متخصص ابطال مزایده

اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم
اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم

وکیل متخصص ابطال مزایده

وکیل متخصص ابطال مزایده موضوع بحث امروز ما است.

در این نوشته بعد از صحبت در مورد مزایده که از دو مجرای اجرای احکام دادگاه و اجرای ثبت صورت می پذیرد

به نقش وکیل متخصص در دعوای ابطال مزایده می پردازیم.

مزایده روش خاصی  برای فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع‌ می شود  و به پیشنهادکننده
بالاترین قیمت واگذار می‌شود.

مهم ترین ویژگی مزایده رعایت تشریفات فراوان برای برگزاری آن می باشد

طبق قانون تنها راه فروش اموال توقیفی مزایده است

و فروش اموال از طریق مزایده امتیازهای زیادی دارد از جمله

وکیل متخصص ابطال مزایده
وکیل متخصص ابطال مزایده

امتیازهای مزایده

۱-در مزایده رقابت میان شرکت کنندگان جاری است و این فضای رقابت باعث می شود مال محکوم علیه به قیمت بالاتری به فروش رود و این روند به نفع شخصی است که مزایده در مورد اموال او برگزار می گردد.

۲-قوانین پیچیده و سخت و تشریفاتی مزایده سبب می گردد که مردم نیز به خرید مال از طریق مزایده اعتماد پیدا کنند

البته یکی از خطراتی که در خرید مال از طریق مزایده وجود دارد بحث ابطال مزایده می باشد که همیشه با آن رو به رو هستیم

و شخصی که مالش در مزایده به فروش می رود همیشه به دنبال راهی برای ابطال مزایده می باشد.

مزایده از طریق دادگاه

اگر در دادگستری به پرداخت مبلغی محکوم شوید و نسبت به پرداخت آن اقدام نکنید محکوم له( شخصی که حکم دادگاه به نفع او صادر و قطعی گردیده است) می تواند با معرفی اموال شما و با انجام استعلام از نهادهای مختلف تقاضای توقیف اموال منقول یا غیر منقول شما را بکند.

اجرای احکام مدنی و مامور اجرا (دادورز) طبق قانون نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول شما اقدام می کنند

مطابق قانون اموال توقیفی باید از طریق مزایده به فروش برود و در این مرحله است که مزایده و قوانین سفت و سخت آن به میان می آید و نقشی مهم در انتقال مالکیت ایفاء می کند.

ابطال مزایده دادگاه

مزایده از طریق اجرای ثبت

سند لازم الاجرا،سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مفاد
سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک

طبق قانون برنامه ششم توسعه نیز مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند.

 ادارات ثبت موظفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند

در راستای این وظایف ادارات اجرای ثبت نسبت به توقیف اموال بدهکاران اسناد لازم الاجرا اقدام می کند و در صورت نیاز به فروش اموال بدهکار برای اخذ محکوم به، نسبت به فروش آنها از طریق مزایده اقدام می کنند.

ابطال مزایده ثبتی

انجام مزایده

بعد از مزایده مالی که نسبت به آن مزایده صورت گرفته است از طریق سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار واگذار می شود که به آن سند انتقال اجرایی می گویند.

ابطال سند انتقال اجرایی

وکیل متخصص ابطال مزایده

هیچ گونه الزام و اجبار قانونی برای استفاده از وکیل در دعوای ابطال مزایده وجود ندارد اما همان گونه که اشاره کردیم مزایده تشریفات فراوانی دارد که در صورت عدم رعایت آن تشریفات مزایده در معرض خطر قرار می گیرد و

شخص می تواند نسبت به ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی اقدام کند

و تسلط و احاطه بر این موارد فقط از وکیل متخصص دعاوی ملکی و وکیل ابطال مزایده بر می آید.

پیام بگذارید

X