ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی در چک های جدید

تکلیف بانک هنگامی که موجودی حساب صادرکننده کمتر از مبلغ چک می باشد

ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی در چک های جدید ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی در چک های جدید موضوع بحث امروز ما است. با توجه به آمار بالای صدور چک برگشتی در نظام بانکی ایران، قانون گذار در سال ۱۳۹۷ با اصلاح مقررات قانون چک موارد جدیدی را به نفع دارنده چک پیش […]