اعتراض به رای غیابی

اعتراض ثالث در فرض محکومیت

اعتراض ثالث در فرض محکومیت

اعتراض ثالث در فرض محکومیت آرای قابل اعتراض ثالث در فرض محکومیت را می شود در دو مرحله دادگاه و دادسرا مورد بررسی نمود: 1.اعتراض ثالث در فرض محکومیت در دادگاه به طور کلی ،رحکم کیفری از دو جنبه کیفری و حقوقی قابل بررسی استف بدین معنا که برای مثال…
ادامه مطلب
X