عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

تقسیم ارث

قبول ترکه یعنی چه و چه اموری به معنای قبول ترکه است.

ارث متوفی چگونه تقسیم می گردد

نحوه تقسیم ارث تقسیم ارث موضوع بحث امروز ما است. اختیار کامل نداشتن شخص بعد از فوت در ارث و وصیت همه در عرف شنیده ایم که مردم می گویند “مالم است و اختیارش را دارم” اما باید بدانید که شخص برای بعد از فوت خود دارای اختیار کامل نمی…
ادامه مطلب
X