عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

خسارت معنوی

پرداخت خسارت معنوی

پرداخت خسارت معنوی

نمونه رای در خصوص پرداخت خسارت معنوی امروز با نمونه رای در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت معنوی در خدمت شما هستیم. پرونده کلاسه 9609980228000455 شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصمیم نهایی شماره140068390011869477خواهان ها: خانم صونا آقای رئوفخواندگان: 1.قای اميد 2. آقای مسعودخواسته ها: مطالبه…
ادامه مطلب
X