برچسب: خسارت معنوی

پرداخت خسارت معنوی
خسارت معنوی

پرداخت خسارت معنوی

نمونه رای در خصوص پرداخت خسارت معنوی امروز با نمونه رای در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت معنوی در خدمت شما هستیم. پرونده کلاسه 9609980228000455 شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصمیم نهایی شماره140068390011869477خواهان ها: خانم

ادامه مطلب »