برچسب: دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

الزام به تنظیم سند ملک مشاع
تامین دلیل ملک مشاع

الزام به تنظیم سند ملک مشاع

الزام به تنظیم سند ملک مشاع هنگامی که شخصی ، مال غیر منقولی را خریداری کند و یا به روشی دیگر ، مثل به ارث رسیدن ، مالک آن شود، در ابتدا ، باید سند مالکیت مربوط به آن را

ادامه مطلب »

دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع شریک ملک مشاعی هستید اما با شریک خود اختلاف دارید؟ اختلاف ها با شریک تان باعث شده عملا ملک بدون استفاده بماند؟ با شریک خود در استفاده از ملک توافق ندارید؟ در فروش ملک نیز به

ادامه مطلب »