برچسب: ساختمان،فاقد،سند،رسمی،اراضی

فاقد سند رسمی ( تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانها)

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، قانون گذار تنها کسی را مالک می شناسد که ملک طی تشریفات قانونی به نام او به ثبت رسیده باشد اما قانون تعیین تکلیف

ادامه مطلب »