عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

ساختمان،فاقد،سند،رسمی،اراضی

فاقد سند رسمی ( تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانها)

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، قانون گذار تنها کسی را مالک می شناسد که ملک طی تشریفات قانونی به نام او به ثبت رسیده باشد اما قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب…
ادامه مطلب
X