عملیات اجرایی

توقف اجرای حکم

توقف اجرای حکم

توقف اجرای حکم را زمانی می توانیم به درستی درک کنیم که شرایط و چارچوب های مربوط به آن را به درستی مورد بررسی قرار دهیم. توقف اجرای حکم در چه صورت ممکن است؟  تنها در صورتی امکان پذیر است که دادگاه یا نهاد قضایی نسبت به آن دستور لازم…
ادامه مطلب
X