معترضین

اعتراض ثالث در اجرای احکام

اعتراض ثالث در اجرای احکام

دعوای اعتراض ثالث در اجرای احکام  قانون گذار در مواد 146 و 147 قانون مدنی مصوب 1356 شرایط اعتراض ثالث اجرایی و نحوه رسیدگی به آن را عنوان داشت. که در واقع ناظر به شکایت و اعتراض ثالث از عملیات اجرایی است ، در حالی که اعتراض ثالث در مرحله…
ادامه مطلب
X