ملک توسط اتباع بیگانه

ثبت ملک توسط اتباع بیگانه

ثبت ملک توسط اتباع بیگانه

ثبت ملک توسط اتباع بیگانه طبق قوانین ایران، شخصی که دارای تابعیت ایران نیست اعم از این که تابعیت کشوری دیگر را دارد و یا این که اصلا بدون تابعیت باشد بیگانه محسوب می گردد. این روزها بیشتر کشورها حق تملک اموال منقول و غیرمنقول را شناسایی کرده اند، با…
ادامه مطلب
X