نوبت گیری اینترنتی دادگاه و اجرای احکام

ابطال نوبت

نوبت گیری دادگاه نوبت گیری اینترنتی دادگاه و اجرای احکام موضوع بحث امروز ما است. حتما در روزهای اخیر اتفاق افتاده که با گرفتن مرخصی و اختصاص وقت به دادگاه و اجرای احکام مدنی یا کیفری مراجعه کنید  اما کار شما انجام نمی گردد و می گویند تا نوبت نگیری کارت انجام نمی شود. بعضی […]