(تجاری) مسئولیت ضامن در اسناد تجاری

مسئولیت ضامن در اسناد تجاری
مسئولیت ضامن در اسناد تجاری

معرفی کتاب

در کتاب مسئولیت ضامن در اسناد تجاری نوشتۀ حامد مرادی به تمام زوایای مبحث ضمان از جمله ضمان از دیدگاه قوانین داخلی

قوانین و مقررات بیگانه، ضمان از دیدگاه قوانین فقهی، تفکیک بین مسئولیت ضامن در برابر دارنده چک، برات و سفته و مسئولیت

ضامن در برابر ضامنین دیگر پرداخته می شود.

در کتاب مسئولیت ضامن در اسناد تجاری سعی بر آن است که به بررسی و تجزیه و تحلیل مبحث ضمانت ضامن و همچنین مبحث

ضمانت مستقل ذکر شده در لایحه جدید قانون تجارت و آثار رعایت شرایط شکلی اسناد  بر این دو با توجه به قانون تجارت

مصوب سال 1311 و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا داخلی در این خصوص پرداخته شود.

به صورت کلی در نظام حقوقی ایران در رابطه با مبحث مسئولیت ضامن در اسناد تجاری و به طور خاص در قانون تجارت مصوب سال 1311

موادی چند آن هم به صورت پراکنده برای مثال مواد 247 و 249 و غیره به مسئولیت ضامن در برابر دارنده برات و صادر کننده برات و سایر ضامنین

و مسئولین سند اشاره داشته است در قانون جدید چک مصوب 1382 در رابطه با مسئولیت

ضامن نسبت به دارنده و صادر کننده چک توضیحات بیشتری داده شده است.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: کلیات مفهومی بحث

فصل دوم: بررسی مسئولیت ضامن در اسناد

فصل سوم: نتیجه گیری و جمع بندی بحث

منابع مآخذ

جزئیات

از: حامد مرادی

ناشر: انتشارات قانون یار

دسته: کتابهای حقوق بازرگانی

چاپ: 1395

تعداد صفحات: 104

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *