(جهیزیه)دادخواست استرداد جهیزیه و مطالبه آن

دادخواست استرداد جهیزیه
دادخواست استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

ابندا زوج و زوجه اسم خودشان را به عنوان خواهان و خوانده ثبت می کنند.

سپس خواسته یا موضوع و بهای آن را به این صورت مطرح می کنند:

بدواً صدور قرار تأمین خواسته و سپس صدور حکم به محکومیت خوانده

به استرداد جهیزیه مقوم به … ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست(مدارک):

کپی مصدق عقدنامه

لیست جهیزیه

شهادت شهود

مدارک موجود دیگر

شرح دادخواست

esterdad jahizye دانلود فرم دادخوایت استرداد جهیزیه

پیام بگذارید

X