سند مالکیت وراث بدون کسر بهای ربع یا ثمن اعیانی

سند مالکیت وراث
سند مالکیت وراث

صدور سند مالکیت وراث بدون کسر بهای ربع یا ثمن اعیانی

از آن جایی که مباحث مربوط این موضوع هم شامل نکات موجود در قوانین مربوط به ارث و برخی موارد دیگر نیز می باشد.

برای فهم بهتر مطلب و آسان تر شدن آن موارد مربوط را در قالب نکاتی بیان خواهیم نمود ،

زیرا در غیر این صورت برای اشخاصی که حقوق نخوانده باشند یا حداقل اطلاعات حقوقی مناسبی نداشته باشند ممکن است مطلب قبل فهمی نباشد.

به صورت موردی میپردازیم به نکات مربوط به صدور سند مالکیت وراث بدون کسر بهای ربع یا ثمن اعیانی:

نکته اول در خصوص سند مالکیت وراث

زمان فوت مرد، زن هم به ترتیب از اموال منقول و غیر منقول متوفی ارث می برد.

در اموال غیر منقول زن از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد که به آن ثمنیه ی اعیانی اطلاق می شود.

دوم

در خصوص دومین نکته از نکات مربوط به مبحث صدور سند مالکیت وراث باید بگوییم طبق مواد قانون مدنی مرد از تمام اموال زن ارث می برد و زن در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد . در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد.

مفاد این مواد در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کند ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا می باشد.

هر زمان وراث از ادا قیمت امتناع نمایند زن می تواند حق خود را از عین اموال بر دارد.

سوم

در صورتی که وراث متوفی یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها تقاضای پرداختت بها ربع یا ثمن اعیانی زن متوفی را از اداره ثبت کند

تا سند آن ها بدون کسر ربع با ثمن اعیانی صادر شود ،

مسئول ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین می نماید تا این که کارشناس بهای عادله اعیانی را با لحاظ ماده 947 قانون مدنی و سایر مقررات معین کند وراث می توانند بهای مذکور را به حسلب سپرده ادارات ثبت تودیع نمایند .

لداره ثبت بهای تعیینی را به ذینفع ابلغ واقعی می کند و اگر ذینفع فاقد نشانی باشد یا این که نشانی تعیینی منطبق با واقع نباشد

مراتب در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار فقط یک بار آگهی می شود . در آگهی مزبور و همینطور برگ اخطار،

بر حسب مورد باید تصریح بشود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت مربوط رجوع کند

و در صورتی که مدعی تضییع حق خود باشد ظرف مدت یک ماه بعد از رویت اخطار یا انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالح رجوع

و گواهی طرح دعوی را به آن اداره ارائه کند.

هر زمان ظرف این مدت گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره ثبت سند مالکیت وراث را بدون استثنا بها اعیانی صادر می کند. و در صورت وصول گواهی طرح دعوی در مدت مزبور صدور سند مالکیت به شرح فوق موکول به صدور حکم نهایی است.

چهارم

طبق آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص سند مالکیت وراث نسبت به ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک

یا مستقیما به عنوان ثمن اعیانی درخواست و آگهی گردد سند مالکیت صادر خواهد شد. ولی هر زمان در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی گردد فقط به صاحب آن گواهینامه حق مزبور تحویل می شود.

پنجم

طبق آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاکف تا زمانی که اقرارنامه مبنی بر وصول بها قیمت عرصه و اعیان از طرف زن تنظیم نشود

یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از طرف وراث ، سند مالکیت نسبت به ثمن صادر نگردد

نمی توان سند مالکیت بدون استثنا در حق فرزندان و وراث صادر کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا