مواد مخدر و بررسی سیمای جنایی مجرمین آن

 

بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر
بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر

معرفی کتاب

کتاب بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر نوشته هادی ابراهیم زاده، با هدف بررسی سیمای جنایی مجرمین  اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی استان اردبیل و از نظر نظریه های جرم شناختی صورت گرفته است.

مهم ترین عاملی که نگارنده در کتاب بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر به آن دست یافته، آن بوده، که علت عمده گرایش به جرائم مواد مخدر (به غیر از استعمال) ضعف وضعیت اقتصادی بوده است.

این پژوهش کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها

از نوع تحقیقات پیمایشی و کتابخانه ای و از نوع توصیفی و استنباطی بوده است.

داده های این پژوهش به دو شیوه کتابخانه ای با ابزار فیش برداری

و شیوه میدانی با کمک ابزار پرسشنامه ، جمع آوری گردیده است.

جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه مجرمین  اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی استان اردبیل، که تعداد آنها در سال 1395، 140 نفر و حجم نمونه ای که با توجه به جدول مورگان، از میان کل این جمعیت انتخاب نموده ایم، 103 نفر، روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده در دسترس، محدوده مکانی آن شهرستان اردبیل و قلمرو موضوعی آن نیز اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی استان اردبیل بوده است.

مواد مخدر و جرایم مربوط به آن که سال ها است به منزله یک بلای اجتماعی موجب هدر رفتن منابع انسانی و مالی جوامع مختلف می شود،

آن چنان گستره وسیعی دارد که آن را می توان از ابعاد مختلفی بررسی نمود و هر علمی از دیدگاه خود می تواند زوایای گوناگون آن را کنکاش کند

مواد مخدر و جرم، بر طبق پژوهش های مختلف ارتباط لاینفکی با یکدیگر دارند.

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: کلیات و مفاهیم

فصل دوم: روش شناسایی پژوهش

فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

جزئیات

از: هادی ابراهیم زاده

ناشر: انتشارات قانون یار

دسته: کتابهای حقوقی جزا و جرم شناسی

چاپ 1396

تعداد صفحات: 184

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *