شکایت از چک برگشتی

تکلیف بانک هنگامی که موجودی حساب صادرکننده کمتر از مبلغ چک می باشد
چک برگشتی
شکایت از چک برگشتی

شکایت از چک برگشتی

چه زمانی نمی توان از از صادر کننده چک بلامحل یا همان چک برگشتی شکایت کرد؟

بعضی مراجعه کنندگان از ما می پرسند می توانیم شخصی را که چک بلا محل می دهد به زندان بیانداریم؟

میخواهم هم مبلغ را بگیرم هم شخص مجازات بشود.

برای شما مواردی را نام می بریم که طبق قانون صدور چک در این شرایط صادر کننده چک برگشتی قابل تعقیب کیفری نیست.

پس چطور مبلغ چک را بگیرم؟

این شاید اولین چیزی است که پس از خواندن جمله بالا به ذهن شما خطور می کند.

نگران نباشید دریافت مبلغ چک برگشتی را میتوانید به لحاظ حقوقی پیگیری کنید زیرا این امر لزوما با شکایت اتفاق نمی افتد.

شکایت از چک برگشتی
شکایت از چک برگشتی

در ادامه به مواردی که مانع شکایت شما است می پردازیم:

الف- در صورت عدم درج مبلغ در متن چک (سفید امضا بودن چک)

گاهی ممکن است مبلغ در چک قید نگردد و دارنده چک پس از مراجه به بانک متوجه بلامحل بودن شود.

در خصوص این چک برگشتی نمی توان تعقیب کیفری نمود.

ب- زمانی که وصول چک منوط به تحقق شرطی می شود(در متن چک)

در خصوص مبحث چک برگشتی توجه داشته باشید که گاهی شرطی در متن چک نوشته می شود که جزئیات در این مورد بسیار حائز اهمیت است.

بر فرض مثال اگر در چک قید شود ” مبلغ صد میلیون ریال در وجه آقای الف مشروط به رنگ آمیزی منزل آقای ب” و این چک برگشتی یا همان بلامحل باشد قابل تعقیب کیفری نیست.

اما در فرضی که در متن چک نوشته است ” مبلغ ده میلیون ریال در وجه آقای الف بابت رنگ آمیزی ساختمان ” اسن چک مشروط نیست.

مگر این که ذینفع ثابت کند قبل از صدور چک رنگ آمیزی انجام نگردیده بود. در این صورت چک مشروط خواهد بود.

ج-چک بابت انجام معامله یا تعهدی باشد(در متن چک)

موانع عقیب کیفری زمانی مطرح می شوند که چک برگشتی است زیرا در صورت داشتن محل اصلا این مباحث پیش نخواهد آمد.

در این حالت بانک به این که چک بابت ضمانت است توجهی نمی کند و مبلغ را به دارنده چک پرداخت می کند.

اما اگر چک برگشتی باشد صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست.

چک برگشتی

د-هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود وصول آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین بوده است

اگر صادر کننده چک را به تاریخ روز به دارنده تحویل بدهد ولی شرط کنند دارنده چک را روز بعد به بانک ارائه و وصول کند.

ولی دارنده چک را همان روز به بانک ارائه و چک بلامحل یا همان چک برگشتی باشد نه تنها جرم صدور چک بلامحل اتفاق نیفتاده بلکه در صورت وجود شرایطی می توان دارنده را تحت عنوان خیانت در امانت تعقیب کرد.

ه-در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر و تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد(وعده دار)

همراه ما باشید در دامه ی مطلب چک برگشتی

وقتی تاریخ صدور چک مقدم بر تاریخ سررسید آن است اصطلاحا به آن چک وعده دار می گوییم.

چک بلا محل در صورت وعده دار بودن قابلیت تعقیب کیفری ندارد.

تنها چک به روز را می توان پیگیری کیفری نمود.

مجازات صدور چک بلامحل

طبق ماده 7 قانون صدور چک شخصی که مرتکب صدور چک بلا محل شود به شرح زیر محکوم می شود:

الف-چنانچه مندرج در متن چک کم تر از ده میلیون ریال باشد به حبس حداکثر تا 3 ماه محکوم می شود.

ب-اگر مبلغ مندرج در چک از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال باشد از سه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ج-زمانی که مبلغ مندرج در چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از 6 ماه تا 1 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می شود و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک های بلا محل کرده باشد مجموع مندرج در متن چک ها ملاک عمل خواهد بود.

جهت مشاوره برای مشاهده ابلاغیه الکترونیکی اینجا کلیک کنید.

کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

در رابطه با دادگاه رسیدگی کننده به چک برگشتی باید گفت

زمانی که وجه چک از شعب مختلف قابل وصول باشد به دادگاه محل وقوع بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده صالح به رسیدی خواهد بود.


بخوانید در رابطه با

رای وحدت رویه درباره قابل استماع بودن اعتراض ثالث راجع به رد مال در دادگاه کیفری


مطالب مرتبط

صدور چک به نمایندگی

پیام بگذارید

X