(هواپیمایی)کارشناسی برای محاسبه بلیط های پرواز

(هواپیمایی)کارشناسی برای محاسبه هزینه بلیط پرواز
(هواپیمایی)کارشناسی برای محاسبه هزینه بلیط پرواز

وزیر راه در جلسه امروز شورای عالی هواپیمایی کشور اعلام کرد که کمیته کارشناسی

برای تعیین هزینه هر ساعت ، صندلی پرواز نشکیل

و بر اساس نتایج این کمیته در نشستی فوق العاده برای نرخ بلیط هواپیما تصمیم گیری شود.

با توجه به بالارفتن چشم گیر نرخ بلیط هواپیما در مدت اخیر

شهروندان اعتراضات زیادی به این موضوع کرده اند.

به چه دلیل و به چه قانونی نرخ بلیط های

حتی پروازهای داخلی را چندین برابر گرده اند!!!!!!!!!!!

قانون هواپیمایی کشوری

‌مصوب 1 مرداد ماه 1328 (‌کمیسیونهای راه و دادگستری)
‌ماده 1 – منظور از هواپیما که در این قانون ذکر می‌شود وسیله نقلیه‌ای است که
بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا خود را در فضا نگهدارد.

‌ماده 2 – این قانون مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی
نمی‌باشد.
‌ماده 3 – دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری در فضای بالای خاک کشور و بالای آبهای
ساحلی آن را دارا می‌باشد.
‌ماده 4 – برای ایجاد و توسعه هواپیمایی کشوری دولت مکلف است:
‌الف – مؤسسات هواپیمایی کشوری را به منظور تأمین نیازمندی‌های حمل و نقل داخلی و
خارجی مسافر و بار و محمولات پستی تشویق نموده‌توسعه دهد.
ب – خطوط هوایی داخلی را به نحوی که نقاط مختلفه کشور بتواند از فوائد آن بهره‌مند
گردد تنظیم و فرودگاههای لازم را تأسیس و وسایل مربوط‌به تأمین بی‌خطری پرواز
هواپیماها را فراهم سازد.
ج – به مؤسسات هواپیمایی ایرانی مساعدت نماید تا سرویس‌های هوایی مورد نیاز کشور
را به طریق غیر انحصاری تأسیس و دایر کنند.
‌د – به منظور بسط و تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان
ارتباط هوایی را بر اساس معامله متقابله برقرار نموده و‌توسعه دهد.
‌ماده 5 – برای اجرای این قانون اداره مستقلی به نام اداره کل هواپیمایی کشوری در
وزارت راه تأسیس می‌شود و اداره امور آن به عهده رییس کلی‌خواهد بود که دارای سمت
معاونت وزارت راه می‌باشد و با تصویب هیأت وزیران به فرمان همایونی برای مدت سه
سال منصوب می‌گردد و پس از‌انقضاء مدت مزبور انتصاب او به نحو فوق قابل تجدید
می‌باشد اداره مزبور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و اداری طبق
مقررات‌مربوطه تحت نظر وزیر راه مستقلاً اقدام می‌نماید و سازمان آن به موجب
تصویبنامه هیأت وزیران تعیین می‌شود وظایف عمده اداره مزبور به قرار زیر‌می‌باشد:
‌الف – ایجاد فرودگاهها و تأسیس و به کار انداختن دستگاههای هواشناسی و دستگاههای
مخابراتی رادیویی و تلگرافی و تلفنی که مخصوص‌تنظیم رفت و آمد هواپیماها و تأمین
بی‌خطری پرواز آنها می‌باشد و به طور کلی هر نوع مساعدتی که به منظور پیشرفت
هواپیمایی کشوری و تأمین بی‌خطری پرواز لازم باشد.
ب – نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از
وقوع مخاطرات و رقابت‌های مضره بین متصدیان حمل‌و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی.
ج – تربیت متخصصین فنی هواپیمایی کشوری به وسائل مقتضی.
‌د – تشویق صنایع مربوط به هواپیمایی کشوری .
ه – مطالعات و تفحصات علمی و فنی در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری.
‌و – تهیه طرح موافقتنامه و قراردادهای هواپیمایی با دول خارجه که طبق مقررات به
وسیله دولت تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود و شرکت در‌کنفرانسها و سازمانهای
هواپیمایی بین‌المللی با تصویب هیأت وزیران.
‌ماده 6 – در وزارت راه شورایی به نام شورای عالی هواپیمایی کشوری مرکب از هفت نفر
عضو که به ترتیب زیر برای مدت سه سال انتخاب‌می‌شوند تشکیل می‌گردد:
‌دو نفر کارمند عالی رتبه هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه – یک نفر از قضات
عالیرتبه به انتخاب وزیر دادگستری – یک نفر افسر ارشد نیروی‌هوایی شاهنشاهی به
انتخاب وزیر جنگ – یک نفر کارمند عالی رتبه وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به انتخاب
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر – یک نفر‌کارمند عالیرتبه وزارت کشور به انتخاب وزیر
کشور – یک نفر نماینده اتاق بازرگانی به انتخاب اتاق وزیر بازرگانی.
‌وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری به قرار زیر است:
‌الف – مطالعه و اظهار نظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف وزیر راه
یا یکی از اعضای شورا به آن ارجاع می‌گردد.
ب – اظهار نظر راجع به صدور پروانه‌های بهره‌برداری هوایی یا الغاء یا توقیف موقت
یا محدود ساختن اختیارات مندرجه در آنها که طبق مواد 17‌و 18 این قانون به شورا
ارجاع می‌شود.
ج – تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین گردد.
‌تبصره – آیین‌نامه شورای عالی هواپیمایی کشوری شامل طرز تشکیل جلسات و طریقه
ارجاع امور به شورا در رسیدگی و صدور رأی و سایر مسائل‌مربوط به طرز عمل شورا به
وسیله شورا تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 12 – شرکتهای حمل و نقل هوایی ایرانی که مرکز فعالیتشان در ایران می‌باشد در
پروازهای داخلی از تخفیف‌های زیر در بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 جدول‌شماره (2) پیوست
این آیین‌نامه بهره‌مند خواهند شد:
‌الف – فرودگاه‌های تهران به میزان بیست درصد (20%) تخفیف.
ب – فرودگاه‌های اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، بندر عباس به میزان چهل درصد (40%) و
شصت درصد (60%) تخفیف.

ج – فرودگاه‌های اهواز، کرمان، یزد، ارومیه، ساری، رشت و کرمانشاه به میزان ششصد
درصد (60%) تخفیف.
‌د – فرودگاه‌های مراکز سایر استانها و همچنین فرودگاه‌های شهرستانهای غیر مرکز
استان به میزان (80%) تخفیف.

در نتیجه وزیر راه قول به پیگیری و اصلاح قیمتهای پروازها را داده اند. امیدواریم که اجرایی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *