تصرف عدوانی چیست

تصرف عدوانی چیست ؟

تصرف عدوانی چیست؟
یک موضوع حقوقی است که متشکل است از دو واژه تصرف و عدوان.
تصرف این معنا را دارد که هر شخص بتواند مالی که به خودش اختصاص داردرا  از منظر قانون برایش هر تصمیمی بخواهد بگیرد.
این دعوا، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به می باشد.

تصرف عدوانی چیست ؟ خواندن نوشته »