فرق تصرف عدوانی با خلع ید

تصرف عدوانی چیست

تصرف عدوانی چیست ؟

تصرف عدوانی چیست؟ یک موضوع حقوقی است که متشکل است از دو واژه تصرف و عدوان. تصرف این معنا را دارد که هر شخص بتواند مالی که به خودش اختصاص داردرا  از منظر قانون برایش هر تصمیمی بخواهد بگیرد. این دعوا، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی،…
ادامه مطلب
X