(ازدواج دوم)دادخواست ثبت ازدواج دوم

(ازدواج دوم)دادخواست ثبت ازدواج دوم
(ازدواج دوم)دادخواست ثبت ازدواج دوم

نمونه دادخواست

ثبت ازذواج دوم

خواهان و خوانده زوج و زوجه

خواسته ثبت رسمی ازدواج دائم

دلائل و منظمات کپی مصدق عقدنامه عادی، شهادت شهود

 

sabt ezdevaj dovom

 

پیام بگذارید

X