تبادل لوایح یعنی چه

چه کسی باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند

تبادل لوایح یعنی چه

تبادل لوایح موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این زمینه پاسخ می دهیم

اکثر رسیدگی ها در دادگاه های ایران دو مرحله ای می باشد به این معنی که رایی که از دادگاه نخستین صادر می گردد قطعی نمی باشد و در دادگاه بالاتر نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

و اکثر اشخاصی که حکم به ضرر آنها صادر می شود اقدام به تجدیدنظرخواهی می کنند تا دوباره پرونده آنها در دادگاه بالاتر و با تعداد قضات بیشتری مورد رسیدگی قرار بگیرد

و تا زمانی که موضوع در دادگاه بالاتر مورد رسیدگی قرار نگیرد و دادگاه بالاتر رای قطعی صادر نکند امکان اجرای حکم وجود ندارد.

به عبارت دیگر اجرای احکام دادگستری فقط آرای قطعی را اجرا می کند یعنی آرایی که در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور رنگ قطعیت به خود می گیرند.

پس باید بدانید که با صدور رای اولیه در دادگاه اول ( دادگاه ابتدایی) خیال شما نباید بابت احقاق حق تان آسوده باشد بلکه باید مرحله تجدیدنظر را نیز سپری کنید تا خیال شما راحت شود و رای به مرحله اجرای حکم برسد.

در مواردی حتی اشخاصی که از محق بودن طرف مقابل و بی حقی خود نیز آگاه هستند اقدام به تجدیدنظرخواهی می کنند.

بعد از تجدیدنظرخواهی طرف مقابل بحث تبادل لوایح پیش می آید که ما امروز قصد داریم به آن بپردازیم.

تجدیدنظرخواهی از رای اولیه

گفتیم که اکثر اشخاصی که رای به ضرر آنها صادر می گردد اقدام به تجدیدنظرخواهی می کنند و به آنچه دادگاه اول به عنوان رای و در مقام شخصی بی طرف صادر می کند رضایت نمی دهند.

بعد از صدور رای هر شخصی که رای به ضررش صادر می شود ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظرخواهی از آن را دارد

و قانون این حق را به او می دهد که موضوع او با ادله جدیدی که ارایه می کند مجدداً مورد قضاوت قرار بگیرد و البته شخص باید به این مورد اشاره کند که به رسیدگی دادگاه اولی چه ایرادی وارد بوده است که او را مجاب به تجدیدنظرخواهی کرده است

البته باید در نظر داشته باشید که بعضی اوقات اشخاص ترجیح می دهند که به جای تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان از رای صادره در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کنند که در این صورت نیز بحث تبادل لوایح مطرح می گردد

جهات تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی

به عنوان مثال موارد زیر در قانون جزء مواردی است که شخص به استناد آنها می تواند تجدیدنظرخواهی کند

۱ – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
۲- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
۳ – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
۴ – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
۵ – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

با اندکی چشم پوشی و اغماض جهات فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز همین موارد می باشد.

دلایل تجدیدنظرخواهی

چرا تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی

 انسان جایز الخطاست و هیچ انسانی در هیچ کجای جهان و در هیچ شغلی مصون از خطا نمی باشد. شایسته ترین قضات نیز ممکن است مرتکب اشتباه شوند و اگر مرحله بالاتری با عنوان تجدیدنظر و فرجام وجود داشته باشد از اشتباه قضات و تضییع حق مردم جلوگیری می شود

قانون گذار عاقل که این خصیصه انسانی را می داند امکان بررسی مجدد آرا را در قانون می گنجاند.

امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آرای صادره از جهت دیگری هم به نظام قضایی کمک می کند.

قاضی که آگاه است، آرای او در مرجعی بالاتر و با حضور چند قاضی مورد بررسی قرار می گیرد دقت بیشتری در صدور رای می کند.

حال سوال این جا است که در صورت صدور رای به نفع شما و ضرر طرف مقابل و انجام تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی وظیفه شما چه می باشد؟

تبادل لوایح

بعد از تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی شخصی که رای بدوی به ضرر او بوده است، دفتر دادگاه بدوی به شما ابلاغی در مورد تبادل لوایح انجام می دهد که اصولاً حاوی نوشته زیر است

“به پیوست تجدیدنظرخواهی خانم/آقای……….. به طرفیت شما نسبت به دادنامه صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابلاغ می شود.

مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید.

در غیر این صورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال می گردد.”

به عبارت دیگر مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رای بدوی یک نسخه از دادخواست تجدیدنظرخواهی طرف مقابل و پیوست های آن را برای شما(تجدیدنظرخوانده یا فرجام خوانده) ارسال می کند

و در این ابلاغ  از شما درخواست می کند که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ در پاسخ به تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه هر پاسخی که دارید ارایه بدهید

اگر طرف مقابل شما اقدام به فرجام خواهی کرده باشد مهلت شما برای تبادل لوایح و پاسخ به فرجام خواهی طرف مقابل 20 روز می باشد.

بعد از گذشت این مهلت چه پاسخی بدهید و چه پاسخی ندهید پرونده به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور می رود.

در تبادل لوایح چه باید بگوییم

با توجه به آنچه که بیان کردیم تبادل لوایح به نوعی آخرین پاسخ شما به ادعاهای طرف مقابل می باشد.

این پاسخ باید بسیار هوشمندانه تنظیم گردد نه اینکه صرف پاسخ به ادعاهای واهی طرف مقابل گردد

بسیاری از اشخاص در این مورد از ما سوال می کنند و می خواهند بدانند در پاسخ به تبادل لوایح باید چه بگویند

اولین توصیه ما در این خصوص کمک گرفتن از متخصصین امر می باشد

چرا که هیچ گاه نباید احتمال نقض رای در مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور را فراموش کنید یا دست کم بگیرید به خصوص اگر رای بدوی رایی قوی و متکی به دلایل نباشد

در نظر داشته باشید که قانون به طرف مقابل شما حق می دهد که با ارایه دلیل جدید رای را به نفع خود بازگرداند.

اما اگر نمی توانید یا نمی خواهید از خدمات اشخاص متخصص نظیر وکیل دادگستری استفاده کنید باید بدانید که تبادل لوایح

محلی برای پاسخ به ادعاها و دلایل تجدیدنظرخواه می باشد و به نوعی شبیه دفاع آخر شما می باشد.

به ادعاهایی پاسخ بدهید که ارزش پاسخ داشته باشندو اجازه ندهید که طرف مقابل ذهن شما را به جهت خاصی هدایت کند.

اگر به تبادل لوایح پاسخ ندهیم چه اتفاقی می افتد

تبادل لوایح امتیازی به شما برای ارایه آخرین حرف هایتان در برابر ادعاهای طرف مقابل می باشد و اگر از این امتیاز استفاده نکنید

اتفاق خاصی نمی افتد

و بعد از گذشت مهلتی که در قانون پیش بینی شده است پرونده از سوی دفتر دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی

کشور ارسال می گردد

از چه راهی تبادل لوایح را به دادگاه ارسال کنم

بعد از اینکه لایحه خود را آماده کردید باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی آن را به دادگاه ارسال کنید و نیازی به حضور فیزیکی در دادگاه نمی باشد.

از چه راهی از پاسخ طرف مقابل آگاه شوم

سوالی که فراوان از جانب تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه مطرح می شود این است که چگونه از پاسخ طرف مقابل که در مقام

تبادل لوایح انجام شده است آگاهی پیدا کنم؟

در پاسخ باید بگوییم دیگر پاسخ طرف مقابل به شما ابلاغ نمی شود بلکه بعد از دریافت پاسخ طرف مقابل تحت عنوان

تبادل لوایح پرونده به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال می گردد

و اگر قصد اطلاع از مفاد پاسخ طرف مقابل را دارید باید صبر کنید تا پرونده به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال گردد

و بعد برای مطالعه پرونده به آنجا مراجعه کنید.

اگر از تبادل لوایح استفاده نکردیم و پشیمان شدیم

این سوالی است که بسیار مطرح می گردد.

هنگام اخطاریه تبادل لوایح شخص احساس می کند که نیازی به پاسخ به ادعاهای طرف مقابل ندارد اما بعداً پشیمان می شود

و احساس می کند که باید لایحه بگذارد.

قاعدتاً و مطابق قانون دادگاه نباید بعد از این مقطع زمانی از شما لایحه قبول کند هرچند هم اکنون با توجه به الکترونیکی شدن لوایح و ارسال از طریق دفاتر خدمات قضایی مدیر دفتر لایحه را پرینت می گیرد و روی پرونده می گذارد.

اما در هر حال اگر نتوانستید در مرحله بدوی لایحه خود را به دادگاه ارایه بدهید

صبر کنید تا پرونده به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال گردد و لایحه خود را به آنجا ارسال کنید.

برای مشاوره در این زمینه و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های ما تماس بگیرید

021-88657789

021-58784

0998-12888800

دریافت وقت مشاوره حضوری نیز از طریق همین شماره ها امکان پذیر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *