تعهدات ضامن در قراردادهای بانکی

تعهدات ضامن در قراردادهای بانکی
تعهدات ضامن در قراردادهای بانکی

حدود تعهدات ضامن در قراردادهای بانکی

حدود تعهدات ضامن در قراردادهای بانکی موضوع بحث امروز ما است.

آیا در قراردادهای بانکی ضامن فقط مسئول پرداخت دیون مستقیم شخص تسهیلات گیرنده است؟

 یا ضامن، سایر دیون شخص تسهیلات گیرنده را نیز ضمانت می کند؟

دیون مستقیم و غیر مستقیم

مقصود از دیون مستقیم مبلغ مشخص تسهیلات است که در هنگام امضای برگه ضمانت، ضامن با توجه به آن و در نظر گرفتن توانایی مالی خود اقدام به امضای آن نموده است.

 مثلا تسهیلات گیرنده 500 میلیون تومان از بانک دریافت می کند و ضامن بازپرداخت مبلغ مزبور را ضمانت می کند.

اما منظور از دیون غیر مستقیم سایر تعهدات تسهیلات گیرنده است که به احتمال فراوان ضامن از آنها اطلاع ندارد و در صورت اطلاع نیز نسبت به ضمانت از آنها اقدام نکرده است.

مقررات و بخش نامه های بانک مرکزی در این مورد

در مورد این امر که آیا ضامن نسبت به پرداخت دیون غیر مستقیم نیز ضامن می باشد تا سال 1398 رویه واحدی وجود نداشت و حتی

بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران در سـال ١٣٩۴بـا نظر به تسـریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاریبانکها و همچنین اتخـاذ راه حل لازم بـه منظـور جلـوگیری از افـزایش حجـم
مطالبات غیرجاری بانک ها، اقدام به بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) نمود و سپس
اصلاحیه آیین نامه مذکور را پس از تصویب در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مـورخ ١٣٩۴/۶/١٠شـورای پـول و
اعتبار، به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.

طبق ماده ١٩آیین نامه مورد اشاره؛ مؤسسه اعتباری موظف اسـت بـه
منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد
نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد

 به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد کـه
هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابـل
برداشت هر یک از حساب های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری
رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده

 و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و
یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوا را از خود سـلب
می نماید.

مشاهده می کنید که طبق متن مزبور ضامن نه تنها نسبت به مطالبات غیر مستقیم تسهیلات گیرنده نیز مسئول است بلکه حق هرگونه اعتراض را نیز از خود سلب می کند.

جهت مشاهده ابلاغیه الکترونیکی اینجا کلیک کنید.

رای دیوان عدالت اداری

در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری با اقامه دعوای دیوان محاسبات کشور به این روند پایان داد

و طبق رای صادره به مسئولیت ضامن نسبت به بازپرداخت دیون غیر مستقیم تسهیلات گیرنده خاتمه داد.

با این استدلال که قراردادهای بانکی اعطای تسهیلات دارای مدت و مبلغ و موضوع خاص هستند

و ضامن یا ضامنین ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ معین و موضوع مشخص عهده دار می شوند یعنی مطالبات مستقیم

و مطالبات غیر مستقیم در دایره تعهد ضامن قرار نمی گیرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق بخشنامه شماره 98/ 158716 مورخ 1398/ 05/ 10 رای مزبور و اصلاح

ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری را به نظام بانکی ابلاغ کرد.

اگر در خصوص حدود تعهدات ضامن در قراردادهای بانکی سوالی دارید

یا نیاز به مشاوره با وکیل و اعطای وکالت به وکیل دادگستری دارید

با شماره های ما تماس بگیرید.

0998-1288800

021-58784

پیام بگذارید

X