توقیف ملکی که سابقه ثبتی ندارد چگونه است

توقیف ملکی که سابقه ثبتی ندارد چگونه است

توقیف ملکی که سابقه ثبتی ندارد چگونه است.

امروز با بحثی در این مورد همراه شما هستیم.

مطابق قانون همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد او موظف است ظرف ده روز مفاد آن را به اجرا بگذارد

 یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد

 و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نمی داند باید ظرف مهلت مزبور صورت کامل و جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد به صراحت اعلام کند

این تکلیف واجد ضمانت اجرای کیفری هم می باشد به عبارت دیگر اگر ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم گردد که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم  بوده اما برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورتی خلاف واقع از دارایی خود ارائه کرده است

به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه غیرممکن گردیده باشد به حبس از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

یکی از اموالی که فراوان در اجرای احکام معرفی می گردد یا اجرای احکام نسبت به توقیف آن اقدام می کند ملک یا مال غیر منقول می باشد

ملک دارای سابقه ثبتی

در مواردی که مال غیر منقول یا ملک دارای سابقه ثبتی می باشد و

با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مالک ملک قابل تشخیص می باشد مشکلی پیش نمی آید

مشکل بزرگ زمانی بروز پیدا می کند که در کنار اسناد رسمی برای احراز مالکیت در کشور ما اسناد عادی نیز معتبر شناخته می شوند

 تا زمانی که وضعیت اسناد عادی و رسمی به طور کامل در کشورمان حل نشود این مشکل پابرجا است.

در این سالها بارها قوانینی در جهت حمایت از سند رسمی و بی اعتباری اسناد رسمی در برابر اسناد عادی به تصویب رسید اما به علت مخالفت شورای نگهبان و ایراد غیر شرعی بودن هیچ گاه وارد نظام قانون گذاری نگردید.

احراز مالکیت بدون سند رسمی

بعضی اوقات نیز علی رغم وجود سند عادی شخص سال ها است در منزل سکونت دارد و همه قرینه ها نشانه ای از مالکیت او است

در این موارد چگونه باید نسبت به توقیف  اموال عمل کرد؟ تمامی قرینه ها نشان از مالکیت شخص دارد و با فروش مال، بدهکار به طلبی که سال ها برایش تلاش کرده می رسد.

اگر ملک سند رسمی داشته باشد قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند اما در این مورد قانون چه می گوید

و اگر قانون اجازه توقیف چنین ملکی را می دهد مراتب توقیف آن چگونه است

راه های جلوگیری از مزایده ملک
وکیل متخصص مزایده

قانون چه می گوید

قانون گذار با اطلاع از همه آنچه که بدان اشاره کردیم توقیف املاک فاقد سابقه ثبتی را اجازه می دهد البته با شرایط زیر

1-بدهکار باید در ملک، تصرف مالکانه داشته باشد

2-یا مطابق حکم نهایی مالک شناخته شده باشد

نحوه توقیف

در این موارد دادورز اجرای احکام با حضور در محل ملک و انجام تحقیقات محلی از مجاورین و مشاوران املاک منطقه مراتب توقیف ملک را صورت جلسه می کند

البته اوضاع به این آسانی که نگارش کردیم نمی باشد و در عمل حتی بعد از توقیف و مزایده، دردسرهای فراوانی گریبان گیر برنده مزایده می شود.

ردیابی موبایل بدهکار چگونه است

مواد قانونی مرتبط

“همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد و

در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و

 اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده

یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد

به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
‌تبصره – شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.”

” توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد

 توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *