در چه مواردی می توانیم به تصمیم های بازپرس اعتراض کنیم

در چه مواردی می توانیم به تصمیم های بازپرس اعتراض کنیم

در چه مواردی می توانیم به تصمیم های بازپرس اعتراض کنیم

در چه مواردی می توانیم به تصمیم های بازپرس اعتراض کنیم، موضوع بحث امروز ما را تشکیل می دهد.در نوشته های قبلی در مورد بازپرس و وظایف او صحبت کردیم و نوشتیم که بازپرس، دادرسی است که وظیفه اش سوال و پرسش از متهم، شاهدها، مطلعان و انجام تحقیق و بررسی درباره چگونگی وقوع یک جرم، جلوگیری از فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم می باشد

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی تمام جرایم به عهده بازپرس می باشد.

تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی از جمله دادیار، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

با ما در ارتباط باشید

021-58784

0998-1288800

021-88657789

تفاوت بازپرسی و دادیاری

هرچند انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم به عهده بازپرس می باشد اما در بعضی موارد کمبود بازپرس سبب می گردد که بعضی جرایم در دادیاری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

در جرایمی که دارای مجازات های زیر می باشند حتما بازپرس تحقیقات مقدماتی جرایم را انجام می دهد

1- جرایم موجب مجازات سلب حیات
2- جرایم موجب حبس ابد
3- جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
4- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
5- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

اما در غیر از این جرایم و مجازات ها، هنگام کمبود بازپرس، دادیاری که از سوی دادستان معین می گردد تمام وظایف و اختیارات بازپرس را دارد و تحقیقات مقدماتی آن جرایم را انجام می دهد

این نکته را بدین علت بیان کردیم که بدانید به لحاظ اعتراض به تصمیم های بازپرس تفاوتی میان این دو وجود ندارد و اگر پرونده شما در دادیاری نیز مطرح می باشد می توانید به تصمیم های دادیار اعتراض لازم را انجام بدهید.

وظایف بازپرس

مهم ترین وظایف بازپرس را می توانیم در موارد زیر خلاصه کنیم

 1-او باید در نهایت بی طرفی و در حدود اختیاراتی که قانون به او می دهد تحقیقات مقدماتی جرایمی که به آن اشاره کردیم را انجام بدهد

و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع متهم یا به ضرر متهم می باشد تفاوتی نگذارد

توجه کنید که تا قبل از اثبات جرم متهم زیر چتر حمایتی اصل برائت قرار دارد و

هیچ شخصی نباید با او مثل مجرم رفتار کند

2-بازپرس باید برای جلوگیری از محو آثار و علایم جرم اقدمات فوری انجام بدهد و در جمع آوری دلایل وقوع جرم تاخیر نکند.

3-تحقیقات باید با سرعت انجام شود و حتی اگر تعطیلات رسمی مانع انجام تحقیقات شود تحقیقات متوقف نگردد.

4-بازپرس تحقیقات مقدماتی را به صورت محرمانه انجام می دهد و

موظف به حفظ اسرار می باشد و در صورت تخلف نیز به مجازات کیفری محکوم می گردد.

5-بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏ آوری دلایل وقوع جرم انجام بدهد.

اکثر این وظایف در صورت نقض شدن قابل شکایت در دادگاه انتظامی قضات می باشد.

اصل برائت یعنی چه

اعتراض به تصمیم های بازپرس

بازپرس در راستای وظایف و مسئولیت هایی که به عهده دارد تصمیم هایی می گیرد که بسیاری از این تصمیم ها قابل اعتراض می باشد.

این تصمیم ها که در موارد بسیاری قابل اعتراض می باشد عبارتند از:

1-قرار منع تعقیب

2-قرار موقوفی تعقیب

3-قرار اناطه ( این قرار از سوی شاکی قابل اعتراض می باشد)

4-قرار بازداشت موقت

4-قرار ابقای بازداشت موقت

5-تشدید تامین ( این قرار به درخواست متهم قابل اعتراض می باشد)

6-قرار تامین خواسته به تقاضای متهم

7-قرار رد درخواست مطالعه پرونده

8-قرار توقف تحقیقات

9-جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکتهای تجارتی و تعاونی ها

10-دستور بازپرس در مورد رد اموال و اشیاء

11-اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه

12-اعتراض متهم به مرتفع شدن موجبات بازداشت

13-اعتراض به قرار نظارت قضایی

مهلت اعتراض

مهلت اعتراض به اکثر مواردی که بیان کردیم برای اشخاص ساکن ایران ده روز و برای اشخاص ساکن خارج کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ می باشد

البته اگر خودتان قصد اقدام دارید حتماً از مشورت وکیل متخصص استفاده کنید چرا که در مواردی این گونه نمی باشد مثلاً اگر قرار رد مطالعه پرونده برای شاکی صادر گردد این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد.

مواد قانونی مرتبط

“علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است
1- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
2- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم
3- قرار تامین خواسته به تقاضای متهم
مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.”

“در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند.

 این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.”

“بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند.”

قرار منع تعقیب چیست و چگونه باید به آن اعتراض کرد

“جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکتهای تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است

 مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی‌باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.”

بازپرس کیست و چه وظایفی دارد

“بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند
1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2- اشیاء و اموال بلا معارض باشد.
3- از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد.

 در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است.”

مطالب مرتبط

کیفرخواست چیست و در چه مواردی صادر می گردد

قرار جلب به دادرسی چیست

تشدید قرار تامین کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *