(سند)برای طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چه باید کرد؟

 دعوی الزام به تنظیم سند رسمی :

پس از اینکه طرفین  معامله اقدام به تنظیم «قولنامه» یا همان «بیع نامه» بین خود نمودند ؛  متعهد می شوند
که  جهت تنظیم سند رسمی انتقالدر تاریخ تعیین شده در مبایعه نامه و پرداخت الباقی ثمن معامله در دفتر خانه
اسناد رسمی که قبلا بین خود مشخص کرده اند حاضر شوند .

در صورتی که فروشنده از انجام تعهد خود مبنی  بر  حضور در دفتر خانه و  تنظیم سند رسمی انتقال  امتناع نماید 
خریدار این حق را خواهد داشت که  در موعد تعیین شده در  بیع نامه با حضور در دفترخانه و تهیه الباقی ثمن
، از سردفتر درخواست  صدور  گواهی عدم حضور فروشنده را بنماید.

منظور از گواهی عدم حضور چیست؟

در این  گواهی که به علت عدم حضور فروشنده ،و با درخواست خریدار  که  توسط  دفتر خانه ی سند رسمی صادر می شود، درج میگردد که خریدار در موعد تعیین شده در  مبایعه نامه در دفترخانه حاضر شده است لیکن فروشنده عنوان مالک رسمی مبیع ، بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ایفای تعهد خود مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله  امتناع نموده است.

در صورتی که در قرارداد جهت حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی  انتقال ،تاریخی تعیین نشده باشد  چه باید کرد؟

ممکن است در مبایعه نامه ،طرفین تاریخی را  جهت حضور  در دفتر خانه  و تنظیم سند رسمی معین ننمایند که  در این صورت خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد.

اما اگر فروشنده در این حالت نیز بدون علت موجهی در تاریخ تعیین شده در اظهارنامه ارسالی خریدار ،  از حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال امتناع نماید در این صورت  خریدار می تواند با تنظیم «دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال» به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نماید.

 بعنوان  مثال خریدار می تواند دادخواستی  مانند دادخواست ذیل  جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مورد معامله  تقدیم دادگاه نماید:

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …
خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …
وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

خواسته: تقاضای الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به … ریال به انضمام خسارات قانونی (هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و …)

دلایل و منضمات:
فتوکپی مصدق مبایعه نامه
عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی

پرونده ثبتی:
عنداللزوم جلب نظر کارشناس
مطلب مرتبط: خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب، احتراما به استحضار می رساند:

در تاریخ … طی یک مبایعه نامه عادی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با پلاک فرعی … از اصلی … بخش … شهرستان … واقع در … که دارای (آب، برق، گاز و تلفن) می باشد، از طرف مالک (خوانده محترم) به اینجانب … (خواهان) فروخته شده است.

با توجه به اینکه مورد معامله مال غیرمنقول می باشد و در معاملات راجع به اموال غیرمنقول، ثبت معامله از تبعات قهری و قانونی عقد است، مستندا به مواد ۱۰، ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم

سند رسمی انتقال به انضمام خسارات دادرسی وارده را دارم.اما یکسری موارد هستند که حتی اگر خریدار اقدام طرح دعوی با عنوان تنظیم سند رسمی نماید با موانع جدی روبرو خواهد شد ؛ از جمله اینکه :

            خریدار جهت الزام فروشنده مبنی بر تنظیم سند رسمی باید اطمینان حاصل نماید که  مورد معامله  در رهن یا بازداشت نباشد؛ چراکه در این حالت می بایست فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه  درخواست نماید.

            در صورتی  که  فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام نماید. در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان پذیر نیست. چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده است که قانونا متعلق بهوی نبوده است. اگر از دارنده سند رسمی چند مورد انتقال یافته تا به دست خریدار آخر رسیده، وی می تواند با پیوست نمودن تمامی مبایعه نامه ها به دادخواست و با به طرفیت قرار دادن همه انتقال دهندگان، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *