ضامن در قراردادهای بانکی

ضامن در قراردادهای بانکی
ضامن در قراردادهای بانکی

 ضامن در قراردادهای بانکی

ضامن در قراردادهای بانکی موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم.

حدود مسئولیت ضامن در قراردادهای بانکی تا چه اندازه است؟ به عبارت دیگر ضامن در هنگام انعقاد قرارداد ضمانت از شخص ثالث در بانک دقیقاً چه مسئولیتی را به عهده می گیرد و دایره مسئولیت او تا کجا است؟

آیا در قراردادهای بانکی ضامن مسئولیت پرداخت دیون غیر مستقیم شخص را نیز به عهده می گیرد؟ یا ضامن فقط دیون مستقیم را به عهده می گیرد چرا که ضامن در هنگام انعقاد قرارداد قصدی جز ضمانت از دیون مستقیم تسهیلات گیرنده ندارد.

اصلاً چه تفاوتی میان دیون مستقیم و غیر مستقیم شخص وجود دارد؟ آیا بانک می تواند چیزی را در تعهد ضامن به حساب بیاورد که ضامن اصلاً آن را قصد نکرده است؟

بدهی مستقیم و غیر مستقیم

شاید اولین بار باشد که متوجه چنین تفاوتی می شوید اما باید بدانید که باید در هنگام ضمانت از اشخاص حتماٌ با شخص متخصص مشورت کنید چرا که اکثر اشخاص از چنین تفاوتی اطلاع ندارند.

منظور از دیون مستقیم مبلغ مشخص تسهیلات است که شخص ضامن با در نظر گرفتن توانایی مالی خود و شناختی که از تسهیلات گیرنده دارد اقدام به امضای آن می کند

 مثلا تسهیلات گیرنده 300 میلیون تومان از بانک دریافت می کند و ضامن بازپرداخت این مبلغ را با توجه به قدرت مالی اش ضمانت می کند.

اما مقصود از دیون غیر مستقیم سایر تعهدات تسهیلات گیرنده است که به احتمال فراوان ضامن از آنها اطلاع ندارد و در صورت اطلاع نیز قصد ضمانت از آنها را نداشته است.

تا چند سال قبل بانک ها در اکثر قراردادهای بانکی این شرط را گنجانده بودند که ضامن مسئولیت پرداخت دیون غیرمستقیم را نیز دارد و در واقع ضامن مسئول پرداخت بدهی می بود که هیچ گاه قصد ضمانت از آن را نکرده است و مردم نیز به علت عدم وجود وکیل در این گونه قراردادها و جلسات تا هنگام اقامه دعوا از آن مطلع نمی شدند

ثبت شکایت از بانک ها در بانک مرکزی به صورت غیر حضوری

تعدیل نرخ سود بانکی با رای وحدت رویه 794

مقررات و بخش نامه های بانک مرکزی

در مورد این امر که آیا ضامن نسبت به پرداخت دیون غیر مستقیم نیز ضامن می باشد تا سال 1398 رویه واحدی نداشت و حتی

بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران در سـال ١٣٩۴بـا نظر به تسـریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین اتخـاذ راه حل لازم بـه منظـور جلـوگیری از افـزایش حجـم
مطالبات غیرجاری بانک ها، اقدام به بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری )ارزی و ریالی( نمود و سپس
اصلاحیه آیین نامه مذکور را پس از تصویب در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مـورخ ١٣٩۴/۶/١٠شـورای پـول و
اعتبار، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد و اجازه وصول مطالبات غیر مستقیم را از حساب های ضامن صادر کرد.

طبق ماده ١٩آیین نامه مورد اشاره؛ مؤسسه اعتباری موظف اسـت بـه
منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد
نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد

 به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد کـه
هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابـل
برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین )ریالی و ارزی(، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری
رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده

 و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و
یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعـوی را از خـود سـلب
مینماید.

مشاهده می فرمایید که مطابق قانون مزبور ضامن نه تنها نسبت به مطالبات غیر مستقیم تسهیلات گیرنده مسئول است بلکه حق هرگونه اعتراض را نیز از خود سلب می کند.

در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری با اقامه دعوای دیوان محاسبات کشور به این روند پایان داد

و طبق رای صادره به مسئولیت ضامن نسبت به بازپرداخت دیون غیر مستقیم تسهیلات گیرنده خاتمه داد.

بخشنامه بانک مرکزی و رای دیوان عدالت اداری را در لینک زیر مشاهده بفرمایید.

ضامن فقط مسئول پرداخت دیون مستقیم است

پیام بگذارید

X